พระครูนันทสารคุณ (เสวียน จนฺทวณฺโณ) | พระสังฆาธิการ

พระครูนันทสารคุณ (เสวียน จนฺทวณฺโณ)


 
เกิด ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๑
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
พรรษา ๕๙
มรณภาพ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดบุญนาค
ท้องที่ น่าน
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูนันทสารคุณ มีนามเดิมว่า เสวียน กาสีนำ เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ (ปีขาล) บิดาชื่อ นายปัญญา กาสีนำ มารดาชื่อ นางดี กาสีนำ บ้านบุญนาค เลขที่ ๗๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘ (ปีมะแม) ณ วัดบุญนาค ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมี พระสาราธิคุณ (อินหวัน วิริยธมฺโม) วัดบุญยืน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ (ปีกุน) ณ วัดดอนไชย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมี พระสาราธิคุณ (อินหวัน วิริยธมฺโม) วัดบุญยืน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูจักรธรรมสุนทร (ประสงค์ จกฺกธมฺโม) วัดดอนไชย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ (อดีตเจ้าอาวาวาสวัดบุญยืน พระอารามหลวง) เจ้าอธิการบุญรัตน์ ฐิตสาโร วัดศรีกลางเวียง ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๗ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๐๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๖๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดบุญนาค
พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๓๖  เป็น เจ้าคณะตำบลกลางเวียง
พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๖๑  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอเวียงสา
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเวียงสา
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเวียงสา [1]

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ประจำสำนักศาสนศึกษาวัดบุญยืน
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น ผู้จัดการโรงเรียนวัดบัญยืน พระปริยัติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๖๑  เป็น ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงประจำสนามสอบอำเภอเวียงสา ณ สำนักศาสนศึกษาวัดเมืองราม จังหวัดน่าน
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองนก จังหวัดน่าน
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๖๑  เป็น กรรมการตรวจข้อสอบนักธรรมสนามหลวง ชั้นตรี ของคณะสงฆ์ภาค ๖

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลกลางเวียง
พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๖๒  เป็น พระธรรมฑูตประจำอำเภอเวียงสา
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๖๒  เป็น ประธานหน่วยอบรมพระนวกะ ประจำอำเภอเวียงสา

งานการศึกษาสงเคราะห์

พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น รองประธานกองทุนสงเคราะห์พระสังฆาธิการของคณะสงฆ์อำเภอเวียงสา

มรณกาล


     พระครูนันทสารคุณ (เสวียน จนฺทวณฺโณ) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๑.๔๐ น. ณ โรงพยาบาลน่าน สิริอายุ ๘๑ ปี พรรษา ๕๙

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูนันทสารคุณ
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook