พระศรีรัตนโมลี (สมคิด สุรเตโช ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระศรีรัตนโมลี (สมคิด สุรเตโช ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
อายุ ๕๕ ปี
อุปสมบท ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
พรรษา ๓๕
วัด วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.บ., พช.ม.


VIEW : 4,688

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต (พช.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๓๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๗ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) เกียรตินิยมอันดับ ๑

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
 เจ้าคณะแขวงท่าพระ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีรัตนโมลี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒ ข, ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙, หน้า ๙
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๘๑


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook