สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร ป.ธ.๓) - พระสังฆาธิการ

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร ป.ธ.๓)


 
เกิด ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๐
อายุ ๘๓ ปี
อุปสมบท ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
พรรษา ๖๒
วัด วัดยานนาวา
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.ด.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     สมเด็จพระมหาธีราจารย์ นามเดิม ประสิทธิ์ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ปสฤทธ์-(อ่านว่า ประสิทธิ์) นามสกุล สุทธิพันธ์ เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๗ ปีฉลู ที่บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อ ขุนก่อเอ้อุกฤษ (ผา สุทธิพันธุ์) มารดาชื่อ นางก่อเอ้อุกฤษ (ตา สุทธิพันธุ์)


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเมื่อ วันที่ ๓ เมษายน ๒๔๙๑ ที่วัดยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พระครูพินิฐศีลคุณ เจ้าคณะอำเภอเขื่องใน วัดทุ่งสว่าง บ้านโนนใหญ่ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอุปัชฌาย์
     อุปสมบทเมื่อ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๐๑ ณ พัทธสีมาพระอุโบสถวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร พระธรรมธีรราชมหามุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส (ภายหลังได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นที่ สมเด็จพระธีรญาณมุนี) เป็นพระอุปัชฌาย์, พระวินัยกิจโกศล (อิน ติสฺสสโร ป.ธ.๖) (ภายหลังได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปัญญามุนี) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระมหาบุญมา ทีปธมฺโม ป.ธ.๖ (ภายหลังได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็น พระพุทธิวงศมุนี) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า เขมงฺกโร


การศึกษา

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.)
พ.ศ. ๒๔๙๑ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประชาบาล (พรหมพิทยา) บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๔๙๗ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๔๙๗ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๔๙๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดมณีวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๐๑ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๐๓ จบชั้น บาลีอบรมศึกษา จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์ (พธ.ด.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรและเกียรติบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับถวายปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัญฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาศาสตร์ (คบ.ด.)
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ (ปบ.ด.) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Doctor of Philosophy in Social Science, New Port University U.S.A.,
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา (ศบ.ด.) จากมหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๒๕๑๐  เป็น เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๓๐  เป็น เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๑๐  เป็น เจ้าคณะตรวจการภาค ๓
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น พระอุปัชฌาย์ประเภทวิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม (โดยแต่งตั้ง)
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม (โดยแต่งตั้ง)
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.)

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าสำนักเรียนวัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น เจ้าสำนักเรียนวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งานเผยแผ่

ที่ปรึกษาสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๑ วัดยานนาวา
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ ไพบุลคณิสสร บวรสังฆานุนายก ฐานานุกรมใน พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ธีร์ ปุณณโก ป.ธ.๙) วัดจักรวรรดิราชาวาสฯ
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ ญาณโสภณ วิมลศีลขันธ์สุนทร บวรมหาคณาธิการนายก ปิฎกธรรมรักขิต ฐานานุกรมใน สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณณโก ป.ธ.๙) วัดจักรวรรดิราชาวาสฯ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุธีรัตนาภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนาภรณ์ บวรธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพประสิทธิมนต์ วิเทศธรรมโกศล ญาณโสภณวิจิตร ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวชิรญาณ ปฏิภาณธรรมวาที ศรีวิเทศธรรมโกศล วิมลสาธุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระพรหมวชิรญาณ ไพศาลศาสนกิจสิทธิปริณายก ธรรมวิเทศดิลกสุทธิกวีปาพจนโสภณ วิมลสีลาจารวินิฐ ราชวิสิฐวชิราลงกรณ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ญาณอดุลสุนทรนายก ดิลกธรรมวิเทศโกศล วิมลปาพจนกวีวราลังการ ไพศาลอรรถธรรมานุสิฐ พิพิธกิจจานุกิจสาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook