พระศรีกิตติโสภณ (สิทธิพร สุวุฑฺโฒ ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระศรีกิตติโสภณ (สิทธิพร สุวุฑฺโฒ ป.ธ.๙)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๙๓
อายุ ๖๙ ปี
พรรษา ๔๘
วัด วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.บ., M.A.


การศึกษา

สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๒๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๔ พธ.บ.
พ.ศ. ๒๕๔๐ M.A. (สาขาสังคมวิทยา)
พ.ศ. ๒๕๔๑ M.A. (สาขาเศรษฐศาสตร์)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีกิตติโสภณ

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๘๘

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook