พระศรีวรญาณ วิ. (ไหล โฆสโก ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระศรีวรญาณ วิ. (ไหล โฆสโก ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๓
อายุ ๘๐ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๕๑๒
พรรษา ๕๐
วัด วัดป่าหนองคู
ท้องที่ มหาสารคาม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระศรีวรญาณ วิ. มีนามเดิมว่า ไหล เพียรรอดวงษ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๓ ที่บ้านหนองคู ตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม บิดามารดาชื่อ นายสุข และนางทุม เพียรรอดวงษ์


อุปสมบท

     ตัดสินใจเข้าพิธีอุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ณ วัดสุทธิวนาราม บ้านหนองขิม ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยมี เจ้าอธิการสิงห์ วัดสุทธิวนาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์สิมมา วัดสุทธิวนาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์น้อย วัดบ้านหวาย เป็นพระอนุสาวนาจารย์

     สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี ที่สำนักเรียนบ้านกันกง อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

     ต่อมา ได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดมรรคสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สอบได้นักธรรมชั้นโท จากนั้นได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดสว่างโนนคูณ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก และสอบได้ประโยค ๑-๒

     พ.ศ. ๒๕๑๖ เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อศึกษาบาลี ณ สำนักเรียนวัดหิรัญรูจีวรวิหาร


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๒๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
 เจ้าอาวาสวัดป่าหนองคู

ด้านอื่นๆ

     พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้รับคัดเลือกจากมหาเถรสมาคม เป็นพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่วัดพระศรีรัตนาราม รัฐมิสซูรีสหรัฐอเมริกา ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ต่างประเทศนาน ๑๐ ปี กระทั่ง พ.ศ. ๒๕๔๐ ตัดสินใจเดินทางกลับเมืองไทย จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าหนองคู

     พ.ศ. ๒๕๔๒ วัดป่าหนองคู ได้รับการคัดเลือกจากกรมการศาสนา เป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดมหาสารคาม

     พ.ศ. ๒๕๔๓ จังหวัดได้มอบหมายให้วัดป่าหนองคูเป็นศูนย์ประสานงานป้องกันยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม และศูนย์อบรมกลุ่มเสี่ยงยาเสพติดมหาสารคาม มีการนำเยาวชนหรือผู้ที่เสพยาเสพติดเข้ามาบำบัดรักษา พัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระศรีวรญาณ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook