พระปริยัติสารเวที (ทองสุข สุทฺธสิริ ป.ธ.๗) - พระสังฆาธิการ

พระปริยัติสารเวที (ทองสุข สุทฺธสิริ ป.ธ.๗ ,ดร.)


 
เกิด ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
อายุ ๖๓ ปี
พรรษา ๔๓
วัด วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, ศน.บ., อ.ม.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๒๖ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)
พ.ศ. ๒๕๔๑ สำเร็จ ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.)
พ.ศ. ๒๕๕๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

รองอธิการบดี มมร.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูศรีวิศาลคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปริยัติสารเวที

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook