พระวิสุทธิธีรพงศ์ (วิเชียร อภิปุญฺโญ ป.ธ.๗) - พระสังฆาธิการ

พระวิสุทธิธีรพงศ์ (วิเชียร อภิปุญฺโญ ป.ธ.๗)


 
เกิด ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๐
อายุ ๕๒ ปี
พรรษา ๓๒
วัด วัดนางชี
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, พธ.บ., พธ.ม.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๐ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
พ.ศ. ๒๕๔๗ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนางชี พระอารามหลวง
 เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๖

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิสุทธิธีรพงศ์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook