พระสิริธีรคุณ (พรหมา ชยานนฺโท ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระสิริธีรคุณ (พรหมา ชยานนฺโท ป.ธ.๕)


 
เกิด ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๐
อายุ ๘๗ ปี
อุปสมบท ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐
พรรษา ๖๗
วัด วัดยานนาวา
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


VIEW : 3,970

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระสิริธีรคุณ มีนามเดิมว่า พรหมา แก้วคุณ เกิดเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๐ บิดานายชาลี แก้วคุณ มารดานางวัน แก้วคุณ บ้านดอนดั่ง ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ณ วัดเกาะแก้ว ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมี พระครูพิมลสารโสภิต (วิเชียร ฐิตเปโม) วัดเกาะแก้ว ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ พระอุโบสถ วัดยานนาวา แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมี พระธรรมวโรดม (ปุ่น ปุณฺณสิริ) (ต่อมา ได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ) วัดพระเชตุพนฯ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูปลัดเบียน วัดยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูสมุห์บุญ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๔ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดบ้านดอนดั่ง ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๔๙๗ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนคณะจังหวัดชัยภูมิ
พ.ศ. ๒๔๙๘ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๐๒ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดยานนาวา
พ.ศ. ๒๕๐๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๐๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดยานนาวา
พ.ศ. ๒๕๐๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดยานนาวา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น หัวหน้าฝ่ายปกครองวัดยานนาวา
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐  เป็น เจ้าคณะแขวงยานนาวา เขต ๑
พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงยานนาวา เขต ๑ [1]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูอนุศาสน์สุธรรมนันท์
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสิริธีรคุณ [2]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ และที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวง ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ และภาค ๒
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๓ ข, ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑, หน้า ๗
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook