พระวิธูรธรรมาภรณ์ (สมบัติ ปวิตฺโต) - พระสังฆาธิการ

พระวิธูรธรรมาภรณ์ (สมบัติ ปวิตฺโต)


 
อายุ ๘๐ ปี
พรรษา ๕๓
วัด วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม
ท้องที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ศศ.ม.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม
 รปธ.กก.บห.สงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูพุทธมนต์ปรีชา
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิธูรธรรมาภรณ์

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๘๘

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook