พระวิเชียรโมลี (ขวัญชัย นิติสาโร ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระวิเชียรโมลี (ขวัญชัย นิติสาโร ป.ธ.๙)


 
เกิด ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙
อายุ ๔๗ ปี
อุปสมบท ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑
พรรษา ๒๖
วัด วัดหนัง ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.บ., รป.ม.


VIEW : 5,353

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระวิเชียรโมลี มีนามเดิมว่า ขวัญชัย อเนกา เกิดเมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เป็นสามเณรเมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒ ณ วัดพิชโสภาราม บ้านแก้งเหนือ ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมี พระธรรมศีลาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิธานวรกิจ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระครูปลัดศีลวรวัฒน์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๓๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค วัดพิชโสภาราม สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๓๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค วัดหนัง ราชวรวิหาร สำนักเรียนวัดราชโอรสาราม
พ.ศ. ๒๕๔๒ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
พ.ศ. ๒๕๔๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค วัดหนัง ราชวรวิหาร สำนักเรียนวัดสร้อยทอง
พ.ศ. ๒๕๔๘ สำเร็จ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๕๑  เป็น เลขานุการเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ
พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนัง
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑ [1]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิเชียรโมลี [2]

ที่มา


1. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๖, ตอนที่ ๖ ข, ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒, หน้า ๗
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๐๓


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook