พระธรรมวชิรมงคล (กฤช กิตฺติวํโส ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวชิรมงคล (กฤช กิตฺติวํโส ป.ธ.๓)


 
เกิด ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๓
อายุ ๙๔ ปี
อุปสมบท ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔
พรรษา ๗๓
วัด วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓


VIEW : 3,070

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมวชิรมงคล นามเดิมว่า กฤช ประเวสจินดา เกิดเมื่อวันพุธ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๓ ปีมะเมีย จุลศักราช ๑๑๙๒ ตรงกับวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๓ ณ บ้านปลายคลองเขื่อนขัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นบุตรของนายแย้ม ประเวสจินดา และนางวะ ประเวสจินดา


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ณ วัดชัยมงคล อำเภอเมือง สมุทรสาคร โดยมีพระครูรอด วัดบางน้ำวน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพระอุปัชฌายาจารย์
     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ ณ พัทธสีมา วัดชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพระธรรมสิริชัย วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นพระอุปัชฌายาจารย์ พระครูสาครศีลาจารย์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระรามัญมุนี วัดป้อมวิเชียรโชติการาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๓ เข้าศึกษาภาษาไทย โรงเรียนประชาบาล วัดชัยมงคล
พ.ศ. ๒๔๘๖ สอบไล่ได้ตามหลักสูตรประถมศึกษา โรงเรียนประชาบาล วัดชัยมงคล
พ.ศ. ๒๔๘๗ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดชัยมงคล จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. ๒๔๘๙ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. ๒๔๙๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. ๒๔๙๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
 พระอุปัชฌาย์วิสามัญ
 พระปริตรรามัญ

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น กรรมการนำข้อสอบไปเปิดสอบ ณ วัดใหญ่บ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็น กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง คณะจังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม สำนักเรียนวัดชนะสงคราม
พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
เจ้าสำนักเรียนวัดชนะสงคราม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็น เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูสุนทรวิลาส
พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิมลกิจจาภรณ์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิมล มงคลศีลสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิมลมุนี ศีลาจารโสภณ โกศลวิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวชิรมงคล โกศลปริยัติกิจ นิวิฐศีลาจาร ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๖, ตอนที่ ๒๑๗ ง, ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒, หน้า ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๑๒
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๐, ตอนที่ ๙ ข, ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖, หน้า ๑
4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานราชทินนามและสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๓ ข, ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๐๑
wikipedia
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook