ชื่อ :
ฉายา :

นามสกุล :
ชั้น :

วัด :
สำนักเรียน :

พ.ศ. :
ครั้งที่สอบ :

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
สำนักเรียน
เลขที่
ชั้น
พ.ศ.
ครั้งที่สอบ
๑๑๖๔๐๑ พระมหาพร วรภาณี ทุ่งโพธิ์ ๒๕ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๐๒ พระมหาทศพล เขมกาโม คตสุข ๒๔ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๑๐ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๐๓ พระมหาเคน ธีรญาโณ บุศย์รัศมี ๒๒ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๑๑ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๐๔ สามเณรมานะชัย ชลซี ๒๐ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ๑๒ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๐๕ สามเณรฉัตรชัย มูลสาร ๒๐ บวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร ๑๓ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๐๖ พระมหาสมศักดิ์ สีไม้ ๒๓ เบญจมบพิตร วัดเบญจมบพิตร ๑๔ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๐๗ พระมหาทัศนันท์ โบราณมูล ๒๒ พระศรีมหาธาตุ วัดพระศรีมหาธาตุ ๑๕ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๐๘ พระมหาไพบูลย์ จําปาบุรี ๒๓ มกุฏกษัตริยาราม วัดมกุฏกษัตริยาราม ๑๖ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๐๙ พระมหาธีระพล สุขแสง ๒๒ มหรรณพาราม วัดมหรรณพาราม ๑๗ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๑๐ พระมหาเทียนชัย สาลีสิงห์ ๒๘ ราชบพิธ วัดราชบพิธฯ ๑๘ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๑๑ สามเณรไพศาล ชัยศรี ๒๐ ราชบพิธ วัดราชบพิธฯ ๑๙ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๑๒ พระมหาชัยศรี แพงตา ๓๑ ๑๑ ราชสิงขร วัดราชสิงขร ๒๐ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๑๓ พระมหาณรงค์ จันทรโท ๒๒ สร้อยทอง วัดสร้อยทอง ๒๑ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๑๔ พระมหาสมควร ทองแม้น ๒๔ กลาง วัดสร้อยทอง ๒๒ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๑๕ พระมหาสโนม บุญสูง ๒๔ สระเกศ วัดสระเกศ ๒๓ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๑๖ สามเณรกาญจน์ ถาวรบรรจบ ๒๐ สระเกศ วัดสระเกศ ๒๔ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๑๗ สามเณรกิตติศักดิ์ ถาวรบรรจบ ๒๐ สระเกศ วัดสระเกศ ๒๕ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๑๘ พระมหาคฑาวุธ แสนพงษ์ ๓๓ ๑๒ สังเวชวิศยาราม วัดสามพระยา ๒๖ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๑๙ พระมหาสําเริง ถึงคุณ ๓๑ ๑๑ รวกบางบําหรุ วัดคฤหบดี ๒๗ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๒๐ พระมหานงค์ อับไพ ๒๑ ทองนพคุณ วัดทองนพคุณ ๒๘ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๒๑ สามเณรวิรัตน์ ณศรีจันทร์ ๒๑ ประยุรวงศาวาส วัดประยุรวงศาวาส ๒๙ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๒๒ สามเณรพรชัย สังข์ทอง ๒๑ ราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม ๓๐ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๒๓ พระมหายุทธนา ศิริวรรณ ๒๒ ศรีสุดาราม วัดศรีสุดาราม ๓๑ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๒๔ สามเณรจรัญญา โคตวงศ์ ๒๐ เจ้าอาม วัดศรีสุดาราม ๓๒ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๒๕ พระมหาโสวัติ ธงชัย ๓๒ ๑๒ เฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี ๓๓ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๒๖ พระมหาสมคิด อุททะวัน ๒๖ พลับพลา นนทบุรี ๓๔ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๒๗ พระมหาสุธรรม แก้วเคน ๒๖ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๓๕ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๒๘ พระมหาเสถียร คําบ่อ ๒๕ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๓๖ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๒๙ พระมหาชัชวาลย์ ศรีสวัสดิ์ ๒๔ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๓๗ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๓๐ สามเณรสมพรณ์ พุกสาย ๒๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๓๘ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๓๑ สามเณรชํานาญ เกิดช่อ ๒๒ เขียนเขต ปทุมธานี ๓๙ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๓๒ พระมหาพิษณุ บุญนิยม ๒๒ แจ้งพรหมนคร สิงห์บุรี ๔๐ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๓๓ พระมหาประเสริฐ ศรีสุข ๓๔ ๑๓ แสงสวรรค์ นครสวรรค์ ๔๑ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๓๔ พระมหานิรันดร์ ปัญญาเลย ๒๒ ท่าตอน เชียงใหม่ ๔๒ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๓๕ สามเณรสานิตย์ ชาญสงคราม ๒๑ บึง นครราชสีมา ๔๓ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๓๖ สามเณรกิตติลักษณ์ สุภีษะ ๒๑ บึง นครราชสีมา ๔๔ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๓๗ พระมหาพงษ์เชฏฐ์ ไกรจันทร์ ๒๕ พายัพ นครราชสีมา ๔๕ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๓๘ สามเณรโกวิทย์ พิมพวง ๒๐ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๔๖ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๓๙ พระมหาวีระ วีรปญฺโญ สุขแสวง ๒๑ พระงาม นครปฐม ๔๗ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๔๐ สามเณรไกรวรรณ ปุณขันธ์ ๒๐ พระงาม นครปฐม ๔๘ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๔๑ พระมหาอาคม สุมณีโก แก้วใส ๒๕ มหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม นครปฐม ๔๙ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๔๒ พระมหาจิระศักดิ์ ธมฺเมธี สังเมฆ ๒๕ มะนาวหวาน นครศรีธรรมราช ๕๐ ป.ธ.๘ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๔๓ สามเณรเกรียงไกร แก้วไชยะ ๒๑ จักรวรรดิราชาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาส ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๔๔ พระมหาภาณ ภาณุโก กลิ่นปราชญ์ ๒๗ ชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๔๕ พระมหาสันทัด อาภทฺธโร จันทร์ทาทอง ๒๖ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๔๖ พระมหาเมืองมนต์ สุตธโร ศรีสมุทร ๒๓ บพิตรพิมุข วัดบพิตรพิมุข ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๔๗ พระมหามานะ มนิวํโส กลมกลาง ๒๔ เบญจมบพิตร วัดเบญจมบพิตร ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๔๘ พระมหาสําเริง อาภสฺสโร องอาจ ๓๖ ๑๕ พระเชตุพน วัดพระเชตุพน ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๔๙ พระมหาประสิทธิ์ สิริปญฺโญ ฤทธิ์มหันต์ ๔๕ ๒๕ มหาธาตุ วัดมหาธาตุ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๕๐ พระมหาส่ง พุทฺธิวโร ใจเครือ ๒๓ มหาธาตุ วัดมหาธาตุ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๕๑ พระมหาสังวร วรกวินฺโท อ่อนสนิท ๒๓ มหาธาตุ วัดมหาธาตุ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๕๒ สามเณรมหาศาล สืบนิสัย ๒๒ มหาธาตุ วัดมหาธาตุ ๑๐ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๕๓ สามเณรวิรัช นุโยค ๒๑ มหาพฤฒาราม วัดมหาพฤฒาราม ๑๑ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๕๔ พระมหาโสมนัส สุทธิมโน ล้วนเลิศ ๒๗ ยานนาวา วัดยานนาวา ๑๒ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๕๕ พระมหาณัฏฐพนธ์ เสฏฺฐธมฺโม เมธีปัญญากุล ๔๐ สระเกศ วัดสระเกศ ๑๓ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๕๖ พระมหาบุญโชติ ปุญฺญโชติ อินทจักร์ ๓๖ ๑๖ สุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม ๑๔ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๕๗ พระมหาดุสิต ญาณภูสิโต แสวงวงศ์ ๒๔ หัวลําโพง วัดหัวลําโพง ๑๕ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๕๘ พระมหาอุทัย ญาโณทโย สวัสดิ์นะที่ ๓๒ สวนพลู วัดหัวลําโพง ๑๖ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๕๙ พระมหาชะโลม ปญฺญาวชิโร ใคร่ครวญ ๒๙ นิมมานรดี วัดนิมมานรดี ๑๗ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๖๐ พระมหาถึง ปริธมฺโม สีเสนียด ๓๓ ๑๓ ประดิษฐาราม วัดประยุรวงศาวาส ๑๘ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๖๑ พระมหาครรชิต สุชิตคนฺโธ กล่อมดี ๒๒ ปากน้ํา วัดปากน้ํา ๑๙ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๖๒ พระมหาประพัฒน์ สิริปญฺโญ ศรีกุลกิจ ๒๖ นาคปรก วัดปากน้ํา ๒๐ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๖๓ พระมหาสังคม ปญฺญาวุโธ สีหะวงศ์ ๒๕ นางนองวรวิหาร วัดราชโอรสาราม ๒๑ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๖๔ สามเณรสมศักดิ์ แก้วคําบัง ๒๒ นางนองวรวิหาร วัดราชโอรสาราม ๒๒ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๖๕ สามเณรสมหวัง แสงบํารุง ๒๒ ศรีสุดาราม วัดศรีสุดาราม ๒๓ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๖๖ พระมหาอภิสิฏฐ์ สุวณฺณสิริ ผลทิพย์ ๓๐ วรามาตยภัณฑสาราราม วัดใหญ่ศรีสุพรรณ ๒๔ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๖๗ พระมหาสากล ติกฺขปญฺโญ พรหมสถิตย์ ๒๑ อนงคาราม วัดอนงคาราม ๒๕ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๖๘ พระมหามีชัย วีรปญฺโญ ตุวันโน ๓๓ ๑๑ อรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม ๒๖ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๖๙ พระมหาประเสริฐ อิทฺธิปญฺโญ สุขพิมลพรรณ ๓๓ ๑๑ อินทาราม วัดอินทาราม ๒๗ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๗๐ พระมหาประกิต ฐิตสีโล ประทุมรัตน์ ๓๓ ๑๒ ชลประทานรังสฤษฎ์ นนทบุรี ๒๘ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๗๑ พระมหากริชกาย วรธีโร ศรีนันทา ๓๑ บางรักใหญ่ นนทบุรี ๒๙ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๗๒ พระมหาจําเรียน สิกฺขาสโภ สังเกตุ ๒๙ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๓๐ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๗๓ สามเณรสามารถ เพชรสมัย ๒๒ พระธรรมกาย ปทุมธานี ๓๑ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๗๔ พระมหาสาย สิริวณฺโณ เกิดช่อ ๒๙ เขียนเขต ปทุมธานี ๓๒ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๗๕ พระมหาไพฑูรย์ วิทูโร คงจันทร์ ๓๒ ๑๒ บึง นครราชสีมา ๓๓ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๗๖ พระมหาวิศิษฐ์ ธีรวํโส กลีบม่วง ๓๐ ๑๐ พรหมสุรินทร์ สุรินทร์ ๓๔ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๗๗ พระมหาบุญเจิด มหาปุญฺโญ พรหมสวัสดิ์ ๓๕ สัตหีบ ชลบุรี ๓๕ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๗๘ พระมหาสุชาติ อภิชาโต โจมเสนาะ ๒๒ มหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม นครปฐม ๓๖ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๗๙ สามเณรสุพจน์ คําน้อย ๒๒ อู่ทอง สุพรรณบุรี ๓๗ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐
๑๑๖๔๘๐ พระมหาอุ้ย อุปสนฺโต เกตุจําปา ๕๘ ๓๖ เขาวัง ราชบุรี ๓๘ ป.ธ.๙ ๒๕๔๐

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook