วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร - พระสังฆาธิการ

วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร


      วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๘
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๙


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระพิมลธรรม (พร)   ๒๓๗๙   -   ๒๓๘๕   เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
  พระญาณรังษี (สิน)   ๒๓๘๕   -   ๒๓๙๔   เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
  พระธรรมเจดีย์ (เนียม ป.ธ.๗)   ๒๓๙๔   -   ๒๔๒๖   เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
  พระปริยัติบัณฑิต (ครุฑ ป.ธ.๗)   ๒๔๒๖   -   ๒๔๓๖   เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
  พระวิเชียรคุณาธาร (โสตถิ์)   ๒๔๓๒   -   ๒๔๓๗   เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
  พระอุบาฬีคุณูปมาจารย์ (เปีย จนฺทสิริ ป.ธ.๕)   ๒๔๓๘   -   ๒๔๖๔   เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
  พระวินัยกิจโกศล (ตรี จนฺทสโร ป.ธ.๗)   ๒๔๖๔   -   ๒๔๘๙   เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
-   พระราชปริยัติ (สุวรรณ โฆสโก ป.ธ.๘)   ๒๔๙๐       ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
  พระราชปริยัติ (สุวรรณ โฆสโก ป.ธ.๘)   ๒๔๙๒   -   ๒๕๒๘   เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
-   พระราชสังวรวิมล (พร ยโสธโร ป.ธ.๗)   ๒๕๒๘       ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
  พระราชสังวรวิมล (พร ยโสธโร ป.ธ.๗)   ๒๕๓๐   -   ๒๕๔๒   เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
-   พระครูกัลยาณ์กิจจานุกูล (ศักดา อคฺควโร ป.ธ.๖)   ๒๕๔๒       ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
๑๐   พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมฺมเสฏฺโฐ ป.ธ.๙ ,ดร.)   ๒๕๔๕       เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook