วัดกุญชรชาติการาม - พระสังฆาธิการ

วัดกุญชรชาติการาม


      วัดกุญชรชาติการาม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระอธิการเวก สมาจาโร   ๒๕๒๑  -   ๒๕๒๕   เจ้าอาวาสวัดกุญชรชาติการาม
  พระมหากิตติ กิตฺติญาโณ   ๒๕๒๕  -   ๒๕๒๙   เจ้าอาวาสวัดกุญชรชาติการาม
  พระครูวิสิฐสังฆกิจ   ๒๕๓๑  -   ๒๕๕๘   เจ้าอาวาสวัดกุญชรชาติการาม
  พระอธิการสุรพล เตชธมฺโม   ๒๕๕๘       เจ้าอาวาสวัดกุญชรชาติการาม

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook