วัดดอนคลัง - พระสังฆาธิการ

วัดดอนคลัง


      วัดดอนคลัง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑ 
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ 


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระปลัด ภูมิรวิชญ โชติปญฺโญ         เจ้าอาวาสวัดดอนคลัง

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook