วัดบางขุนเทียนกลาง - พระสังฆาธิการ

วัดบางขุนเทียนกลาง


      วัดบางขุนเทียนกลาง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระอธิการวัน   ๒๔๐๗  -   ๒๔๖๔   เจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนกลาง
  พระอธิการเฟี้ยม   ๒๔๖๔  -   ๒๔๖๗   เจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนกลาง
  พระครูสังฆรักษ์ เผื่อน   ๒๔๖๗  -   ๒๔๗๘   เจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนกลาง
-   พระเปลื้อง ปภาอุตโม   ๒๔๗๘  -   ๒๔๘๐   รักษาการเจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนกลาง
  พระครูอุดมศีลคุณ   ๒๔๘๐  -   ๒๔๙๓   เจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนกลาง
  พระครูอมรสมาจารย์   ๒๔๙๓  -   ๒๕๔๓   เจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนกลาง
  พระปลัด สมพร สนฺติกโร   ๒๕๔๓  -   ๒๕๔๕   เจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนกลาง
-   พระครูสิริปัญญารัตน์   ๒๕๔๕  -   ๒๕๔๖   รักษาการเจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนกลาง
  พระครูสถิตธรรมาภิวัฒน์ (ดำรงค์ ธมฺมธโร)   ๒๕๔๗       เจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนกลาง

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook