วัดสมรโกฏิ - พระสังฆาธิการ

วัดสมรโกฏิ


      วัดสมรโกฏิ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ม.๑๖ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๒๙๔
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๙


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระอธิการเฑียร   ๒๔๖๘       เจ้าอาวาสวัดสมรโกฏิ
  พระอธิการบอบ   ๒๔๗๐   -   ๒๔๙๐   เจ้าอาวาสวัดสมรโกฏิ
  พระมหาลมูล   ๒๔๙๓   -   ๒๕๐๒   เจ้าอาวาสวัดสมรโกฏิ
๑๐   พระมหาทับ ยุตฺตธมฺโม   ๒๕๐๒   -   ๒๕๔๐   เจ้าอาวาสวัดสมรโกฏิ
๑๑   พระครูสถิตวรานุศาสก์ (บุญชู เตชวโร)   ๒๕๔๑       เจ้าอาวาสวัดสมรโกฏิ

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook