วัดหนองคันจาม - พระสังฆาธิการ

วัดหนองคันจาม


      วัดหนองคันจาม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ 
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ 


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระครูโสภณอรรถสาร (สุชิน อตฺตสาโร)         เจ้าอาวาสวัดหนองคันจาม

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook