วัดอมรินทราราม วรวิหาร - พระสังฆาธิการ

วัดอมรินทราราม วรวิหาร


      วัดอมรินทราราม วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

-   พระพิศาลพัฒนกิจ (ปัญญา ปญฺญาธโร)   ๒๕๓๔       รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามวรวิหาร
  พระพุฒาจารย์         เจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม
  พระเทพมุนี (เรือง)         เจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามวรวิหาร
  สมเด็จพระพนรัตน (ฤกษ์)         เจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามวรวิหาร
  พระธรรมโกษาจารย์ (เจิม)         เจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามวรวิหาร
  พระญาณโกศล         เจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามวรวิหาร
  พระวินัยมุนี (บัว ป.ธ.๗)         เจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามวรวิหาร
  หม่อมเจ้าพระสังวรวรประสาธน์ (เล็ก)         เจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามวรวิหาร
  หม่อมราชวงษ์พระสังวรวรประสาธน์ (หม่อมราชวงศ์พยอม)         เจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามวรวิหาร
  พระครูปริยัติธรรมคุณาธาร (คำ)         เจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามวรวิหาร
๑๐   พระครูปริยัติธรรมคุณาธาร (ชื่น ป.ธ.๓)         เจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามวรวิหาร
๑๑   พระครูปริยัติธรรมคุณาธาร (ญาน)    -   ๒๔๘๘   เจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามวรวิหาร
-   สมเด็จพระวันรัต (ทรัพย์ โฆสโก ป.ธ.๖)   ๒๔๘๘  -   ๒๕๐๘   รักษาการเจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามวรวิหาร
๑๓   พระเทพญาณเวที (ละมูล สุตาคโม ป.ธ.๖)   ๒๕๐๘  -   ๒๕๑๓   เจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามวรวิหาร
๑๔   พระสุนทรวิหารกิจ (กุล ธมฺมกาโม)   ๒๕๑๓  -   ๒๕๓๔   เจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม
๑๕   พระพิศาลพัฒนกิจ (ปัญญา ปญฺญาธโร)   ๒๕๓๕       เจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook