วัดอุทัยธาราม - พระสังฆาธิการ

วัดอุทัยธาราม


      วัดอุทัยธาราม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ม.๕ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระครูอุทัยธรรมานุกูล (สามารถ อิทฺธิญาโณ)         เจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม
-   พระครูอุทัยธรรมานุกูล (สามารถ อิทฺธิญาโณ)   ๒๕๕๕       ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม
  พระอุปัชฌาย์ทอง         เจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม
  พระอธิการดี         เจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม
  พระอธิการแดง         เจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม
-   พระโต         รักษาการเจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม
  เจ้าคณะหมวดอุย อินฺทโชติ    -   ๒๔๘๘   เจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม
  พระครูปราโมทย์ธรรมคุณ (ชื่น อกมฺปโก)   ๒๔๘๘  -   ๒๕๓๐   เจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม
  พระมงคลสุนทร (ยอด มหาปญฺโญ)   ๒๕๓๐       เจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook