วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร - พระสังฆาธิการ

วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร


      วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระปลัด มุก         เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร
  พระธรรมุเทศาจารย์ (ฉิม)         เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร
  พระครูธรรมุเทศาจารย์ (ยิ้ม)         เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร
  พระประสิทธิ์สุตคุณ (แดง)         เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร
  พระมหาทิม         เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร
  พระสรภาณกวี (ชื่น ป.ธ.๕)         เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร
  พระเทพสิทธินายก (เลียบ ปุญฺญสิริ)   ๒๔๕๗  -   ๒๔๗๒   เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร
  พระอริยมุนี (หว่าง ธมฺมโชโต ป.ธ.๓)   ๒๔๗๒  -   ๒๕๐๑   เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
  พระอริยมุนี (ศรี ฐิตพโล ป.ธ.๘)   ๒๕๐๑  -   ๒๕๔๐   เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
-   พระมหาสมบัติ สุวโจ ป.ธ.๘   ๒๕๔๐  -   ๒๕๔๔   รักษาการเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
๑๑   พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ.๙)   ๒๕๔๔       เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook