วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร - พระสังฆาธิการ

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร


      วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  สมเด็จพระวันรัต (จ่าย ปุณฺณทตฺโต ป.ธ.๗)   ๒๔๔๓       เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๙)   ๒๔๗๑       เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
  สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต ป.ธ.๗)   ๒๕๐๕       เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
  พระพรหมจริยาจารย์ (สมุท รชตวณฺโณ ป.ธ.๗)   ๒๕๓๘       เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
-   พระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร ป.ธ.๖)   ๒๕๔๓       ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
  พระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร ป.ธ.๖)   ๒๕๕๐       เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
  พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย ป.ธ.๙)   ๒๕๕๗       เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook