วัดโคกแจง - พระสังฆาธิการ

วัดโคกแจง


      วัดโคกแจง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

-   พระริว ปภงฺกโร   ๒๕๒๓  -   ๒๕๔๙   รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโคกแจง
  พระอธิการหุ่น สุจิตฺโต   ๒๕๔๙  -   ๒๕๕๐   เจ้าอาวาสวัดโคกแจง
  พระอธิการออมทรัพย์ กิตฺติปญฺโญ   ๒๕๕๐  -   ๒๕๕๒   เจ้าอาวาสวัดโคกแจง
  พระครูสุจิตรัตนคุณ (เพื่อม สุจิตฺโต)   ๒๕๕๒       เจ้าอาวาสวัดโคกแจง

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook