วัดไชโย วรวิหาร - พระสังฆาธิการ

วัดไชโย วรวิหาร


      วัดไชโย วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระมหาพุทธพิมพาภิบาล (เกตุ ป.ธ.๓)   ๒๔๓๘  -   ๒๔๔๑   เจ้าอาวาสวัดไชโย
  พระครูมหาพุทธพิมพาภิบาล (เพิ่ม)   ๒๔๔๑  -   ๒๔๖๓   เจ้าอาวาสวัดไชโย
-   พระสมุห์ เรียบ   ๒๔๖๓  -   ๒๔๖๙   รักษาการเจ้าอาวาสวัดไชโย
-   พระมหาชั้น   ๒๔๖๙  -   ๒๔๗๐   รักษาการเจ้าอาวาสวัดไชโย
  พระครูมหาพุทธพิมพาภิบาล (พัน)   ๒๔๗๐  -   ๒๔๗๕   เจ้าอาวาสวัดไชโย
  พระมหาพุทธพิมพาภิบาล (วร โสภิโต)   ๒๔๗๕  -   ๒๕๐๙   เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร
  พระมหาพุทธพิมพาภิบาล (เชื่อม ชินวํโส)   ๒๕๐๙  -   ๒๕๒๘   เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร
  พระวิสิฐนิมมานการ (แฉล้ม จนฺทวณฺโณ ป.ธ.๓)   ๒๕๒๙  -   ๒๕๔๖   เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร
-   พระราชพัฒนาภรณ์ (ณรงค์ สิริปุญฺโญ)   ๒๕๔๖       ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร
  พระราชพัฒนาภรณ์ (ณรงค์ สิริปุญฺโญ)         เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook