พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร ในอดีต - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระสรภาณโกศล
(สมบูรณ์ โชติปาโล ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะเขตตลิ่งชัน
อดีตเจ้าอาวาสวัดรัชฎาฐิษฐาน
รายละเอียด


พระญาณรังษี
(ตุ๊ พฺรหฺมโชโต ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะตำบลบางยี่ขัน - ศิริราช เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดคฤหบดี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระปริยัติโสภณ
(เจริญ ปญฺญาทีโป ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะแขวงกัลยาณมิตร
อดีตเจ้าอาวาสวัดหิรัญรูจีวรวิหาร
รายละเอียด


พระอริยเมธี
(ปฐม ปุญฺญธโร ป.ธ.๕)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
รายละเอียด


พระศรีสักยวงศ์
(สุนทร โสมทตฺโต ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าคณะแขวงบ้านช่างหล่อ เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีวิสุทธิวงศ์
(ธงชัย สุมนชาโต ป.ธ.๙)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
รายละเอียด


พระรัตนมุนี
(โสม ปญฺญาวุฑฺโฒ ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีธรรมโสภณ
(เสงี่ยม ฐานวุฑฺโฒ ป.ธ.๙)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระพุทธวิริยากร
(เพิ่ม กตปุญฺโญ ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา
รายละเอียด


พระปรีชานวกิจ
(ใหญ่ ธมฺมปญฺโญ ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
รายละเอียด


พระสุธีวราภรณ์
(โกศล โกสโล ป.ธ.๙)
รายละเอียด


พระวิเชียรธรรมานุวัตร
(วัน กตปุญฺโญ ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
รายละเอียด


พระศรีวิสุทธิโมลี
(ชุบ มหาวีโร ป.ธ.๗)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระสุนทรกิตติคุณ
(กิตติพงษ์ สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๔)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสังข์กระจาย
รายละเอียด


พระอุดมคุณาภรณ์
(ประมวล อุตฺตโร ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเมธีปริยัตยาภรณ์
(บุญชุม อคฺคธมฺโม ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๖
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
รายละเอียด


พระศรีสุทธิพงศ์
(ชูชาติ สุชาโต ป.ธ.๙)
วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร
รายละเอียด


พระวิสุทธิสมโพธิ
(อภิชัย ป.ธ.๗)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระสุนทรธรรมาภิมณฑ์
(อำนวย อตฺตสรโณ ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระสุนทรอรรถรส
(สำราญ จนฺทโชโต ป.ธ.๓)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook