พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร ในอดีต - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระอมรเมธาจารย์
(มิ่ง ภูริทตฺโต ป.ธ.๙)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลวรญาณ
(คุณากร ฐิตธมฺโม ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดนาคกลางวรวิหาร
รายละเอียด


พระศรีวีรมุนี
(มงคล โสตฺถิมงฺคโล ป.ธ.๙)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระวิเชียรกวี
(วิศิษฏ์ ทสฺสนีโย ป.ธ.๗)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระศรีสุธรรมมุนี
(ไพศาล ภทฺทวํโส ป.ธ.๘ ,ดร.)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเมธีวชิรโสภณ
(จำนงค์ จิตฺตทโม ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมกิตติ
(เม่น พฺรหฺมสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร
รายละเอียด


หม่อมเจ้าพระสังวรวรประสาธน์
(เล็ก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระภาวนาโกศลเถร
(เอี่ยม สุวณฺณสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร
รายละเอียด


หม่อมราชวงษ์พระสังวรวรประสาธน์
(หม่อมราชวงศ์พยอม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระวิสุทธิสารเถร วิ.
(ผ่อง ธมฺมโชติโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์
รายละเอียด


พระเมตตาวิหารีเถร วิ.
(ปัด ธมฺมธโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์
รายละเอียด


พระปัญญาวิสุทธิคุณ วิ.
(สนิท ปภสฺสโร)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเนกขัมมมุนี วิ.
(เส็ง ทินฺนวโร)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม
รายละเอียด


พระโพธิสังวรเถร วิ.
(ฑูรย์ อตฺตทีโป)
อดีตเจ้าคณะแขวงบางยี่เรือ
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
รายละเอียด


พระศรีสัจจญาณเถร วิ.
(ประหยัด ปญฺญาธโร)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม
รายละเอียด


พระญาณวิสุทธิเถร วิ.
(หลุย พาหิโร)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
รายละเอียด


พระญาณวิสุทธิเถร
(รัตน์ ตุฏฐจิตุโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดดวงแข
รายละเอียด


พระภาวนาวิสุทธิเถร วิ.
(กำพล กมฺพโล)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระปัญญาพิศาลเถร
(หนู ฐิตปุญฺโญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook