พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์
(วิชัย อภิฐาโน)
เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมธารา
รายละเอียด


พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์
(ครรชิต คุณวโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน
รายละเอียด


พระครูปลัดสัมพิพัฒนญาณาจารย์
(สาคร ธมฺมสาคโร ป.ธ.๔)
วัดพระยายัง
รายละเอียด


พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์
(นิรันดร์ อภิปุญฺโญ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์
(คงฤทธิ์ สุจิตฺโต)
รองเจ้าอาวาสวัดพระยายัง
รายละเอียด


พระครูปลัดสัมพิพัฒนญาณวราจารย์
(นันทศักดิ์ นนฺทสตฺติ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์
(สมประสงค์ ปญฺญาวชิโร)
เจ้าอาวาสวัดพุทธารามฮ่องกง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์
(สมชาย อภิชโย ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสัมพิพัฒนมงคลวราจารย์
(ธีระ อคฺคธมฺโม ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดโคกท่าเจริญ
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ
(วิเชียร วชิรวํโส ป.ธ.๕ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดไทยสิริราชคฤห์
เจ้าอาวาสวัดจีนไตรรัตนาราม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ
(พีระศักดิ์ มหิสฺสโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนมงคลสิทธิคุณ
(ยุวรัตน์ ยสิสฺสโร ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ
(สมบัติ สุรสมฺปตฺติ)
เจ้าคณะแขวงลาดกระบัง
เจ้าอาวาสวัดปลูกศรัทธา
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ
(ไพเราะ ฐิตสีโล ป.ธ.๔ ,ดร.)
เจ้าคณะอำเภอป่าโมก
เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ
(ศิลปชัย วชิรธมฺโม)
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ
(ดาวรุ่ง ญาณจารี ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนมงคลคุณ
(สมภาร ธมฺมโสภโณ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ
(จินดา ฐานจินฺโต ป.ธ.๔)
เลขานุการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ
(โยธิน ฐานิสฺสโร ป.ธ.๕)
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนวิมลคุณ
(บุญถิน ถาวโร ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook