พระครูวิสิฐศาสนการ
(สมบูรณ์ กนฺตสีโล)
เจ้าคณะจังหวัดพังงา
เจ้าอาวาสวัดนิคมสโมสร
รายละเอียด


พระครูปริยัตยาภิรม
(สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูโสภณปริยัติสุธี
(ศรีบรรดร ถิรธมฺโม ป.ธ.๖ ,รศ.ดร.)
รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูสิริภาวนานุโยค
(ชวน ชยกโร ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะจังหวัดระยอง
เจ้าอาวาสวัดพลงช้างเผือก
รายละเอียด


พระครูปราการลักษาภิบาล
(สมพงษ์ ธีรธมฺโม ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
เจ้าอาวาสวัดใหม่ปิ่นเกลียว
รายละเอียด


พระครูเจติยาภิวัฒน์
(อัมพร จกฺกธมฺโม)
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
เจ้าอาวาสวัดศิริชัยพัฒนาราม
รายละเอียด


พระครูสุวรรณรัตนวิมล
(ทอง จินฺตามโย)
รองเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศรีภูมิ
รายละเอียด


พระครูอุทัยสุตกิจ
(สุทัน จนฺทสุวณฺโณ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
เจ้าอาวาสวัดลานสัก
รายละเอียด


พระครูศรีสุธรรมาภรณ์
(ยงยุทธ อริยวํโส ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
เจ้าอาวาสวัดมะขามเตี้ย
รายละเอียด


พระครูพิสัยสารคุณ
(ถวิล ฐิติญาโณ ,ดร.)
รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
เจ้าอาวาสวัดกลางโกสุม
รายละเอียด


พระครูวิสิฐปัญญากร
(พยุงศักดิ์ ปญฺญาภรโณ)
รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน
เจ้าอาวาสวัดบ้านตอง
รายละเอียด


พระครูภาวนาโสภณ
(สมพร ฐิตธมฺโม ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสภณ
รายละเอียด


พระครูปริยัติคุณาวุธ
(เสรี ภูริปญฺโญ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
เจ้าอาวาสวัดกลางใหม่
รายละเอียด


พระครูบุญสารโสภิต
(บุญเพียง ปุญฺญกโร)
รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส (ธ)
เจ้าอาวาสวัดมะปริงวารีราม
รายละเอียด


พระครูมัญจาภิรักษ์
(บุญสูง ยโสธโร)
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี
เจ้าอาวาสวัดพระแท่น
รายละเอียด


พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ
(สิทธานต์ สิทฺธิวโร ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูสิริสีลวัตร
(ประสงค์ สุจิตฺโต ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
เจ้าอาวาสวัดอำนาจ
รายละเอียด


พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์
(โกวิท อภิปุญฺโญ ป.ธ.๖ ,ดร.)
รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าอาวาสวัดด่านใน
รายละเอียด


พระครูสิริพัฒนโสภณ
(เสริม)
รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าอาวาสวัดสง่างาม
รายละเอียด


พระครูกิตติคุณาทร
(คุณาเทพ สุภาจาโร)
รองเจ้าคณะจังหวัดสตูล
เจ้าอาวาสวัดอาทรรังสฤษฎิ์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook