พระมหามนตรี ขนฺติสาโร ป.ธ.๙
วัดปากน้ำ
รายละเอียด


พระมหาประสิทธิ์ สิริปญฺโญ ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสำเริง อาภสฺสโร ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาประกิต ฐิตสีโล ป.ธ.๙
เจ้าคณะเขตบางบอน
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์พุฒตาล
รายละเอียด


พระมหาชะโลม ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอห้วยกระเจา
เจ้าอาวาสวัดทิพย์สุคนธาราม
รายละเอียด


พระมหาภาณุ ภาณุโก ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาพงษ์เชฏฐ์ ธีรวํโส ป.ธ.๙
รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพายัพ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ ป.ธ.๙ ,ดร.
เจ้าอาวาสวัดภาณุรังษี
รายละเอียด


พระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิริ ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะอำเภอชุมแสง
เจ้าอาวาสวัดทับกฤชกลาง
รายละเอียด


พระมหาชำนาญ มหาชาโน ป.ธ.๙
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๗
วัดปากน้ำ
รายละเอียด


พระมหามงคล ยติโก ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอบ่อไร่
เจ้าอาวาสวัดวิเวกวราราม
รายละเอียด


พระมหาวัฒนา จนฺทโชโต ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะอำเภอบางกรวย
เจ้าอาวาสวัดอุบลวนาราม
รายละเอียด


พระมหาบุญรุ่ง สิริโชติ ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสุทธิชัย ฐิตชโย ป.ธ.๙ ,ดร.
วัดพรหมบุรี
รายละเอียด


พระมหาธวัชชัย กลฺยาโณ ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอพนมทวน
เจ้าอาวาสวัดพังตรุ
รายละเอียด


พระมหาประเชิญ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาใจ เขมจิตฺโต ป.ธ.๙
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาบุญนภัสร์ ถิรปุญฺโญ ป.ธ.๙ ,ดร.
รองเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม
เจ้าอาวาสวัดหนองไก่เถื่อน
รายละเอียด


พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว
เจ้าอาวาสวัดหนองกลับ
รายละเอียด


พระมหาไพโรจน์ โอภาสจารี ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอทุ่งตะโก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดขันเงิน พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook