พระมหาปราโมทย์ วิริยธมฺโม ป.ธ.๙
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางสะพานน้อย
วัดดอนมะกอก
รายละเอียด


พระมหาสมศักดิ์ ปรมาภินนฺที ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอช้างกลาง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหามานพ เตชธมฺโม ป.ธ.๙
เจ้าอาวาสวัดหนองหงส์
รายละเอียด


พระมหาเสงี่ยม สุวโจ ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอวังม่วง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสุชาติ สิริปญฺโญ ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอสังขละบุรี
เจ้าอาวาสวัดวังก์วิเวการาม
รายละเอียด


พระมหาถาวร ถิรจิตฺโต ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี
เจ้าอาวาสวัดบางหลวง
รายละเอียด


พระมหาสุธีร์ อิสฺสโร ป.ธ.๙
เจ้าคณะตำบลศรีนคร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาสิทธินนท์ สิทฺธินนฺโท ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะอำเภอยางสีสุราช
เจ้าอาวาสวัดหนองหน่อง
รายละเอียด


พระมหาจุมพล จิตฺตพโล ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอสามโคก
เจ้าอาวาสวัดตำหนัก
รายละเอียด


พระมหาวิชิต ฐิตธมฺโม ป.ธ.๙
เจ้าอาวาสวัดป่ากอสุวรรณาราม
รายละเอียด


พระมหาอภิลักษณ์ ปญฺญาวโร ป.ธ.๙
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาไพโรจน์ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสารอด
รายละเอียด


พระมหาวิรัตน์ อาจารสุโภ ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาคลี จารุวํโส ป.ธ.๙
เจ้าคณะจังหวัดสตูล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาเป็นหนึ่ง สุนฺทรเมธี ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหายุทธนา ธมฺมวํโส ป.ธ.๙
เจ้าคณะตำบลบ้านแลง
เจ้าอาวาสวัดหนองสนม
รายละเอียด


พระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอเกาะจันทร์
เจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฏร์บำรุง
รายละเอียด


พระมหาวิเชียร ติกฺขญาโณ ป.ธ.๙
เจ้าอาวาสวัดบุรีราชวนาราม
รายละเอียด


พระมหาสุนทร อติเมโธ ป.ธ.๙
เจ้าคณะตำบลเวียงสระ
วัดบ้านส้อง
รายละเอียด


พระมหาภูวนาท สุชาโต ป.ธ.๙
เจ้าคณะตำบลบางปลาม้า เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดลานคา
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook