พระมหาวิเชฎ อนุตฺตโร ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีวารีน้อย
รายละเอียด


พระมหาวรพงษ์ วรวํโส ป.ธ.๙
เจ้าคณะตำบลริมใต้ (ธ)
ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก ป.ธ.๙
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
รายละเอียด


พระมหาสุวรรณ ขนฺติโก ป.ธ.๘
เจ้าคณะตำบลบ้านถ้ำ - จังหวัดน่าน (ธ)
วัดอนาลโยทิพยาราม
รายละเอียด


พระมหาวิโรจน์ ปภสฺสโร ป.ธ.๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาประสิทธิ์ อภิปญฺโญ ป.ธ.๘
เจ้าคณะตำบลขนอน
เจ้าอาวาสวัดขนอนใต้
รายละเอียด


พระมหาสมพร ธมฺมธารี ป.ธ.๘
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๑
วัดสร้อยทอง
รายละเอียด


พระมหาสมศักดิ์ ทนฺตจิตฺโต ป.ธ.๘
เลขานุการเจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ
รายละเอียด


พระมหาธวัช โพธิเสวี ป.ธ.๘
เจ้าคณะแขวงคลองชักพระ
เจ้าอาวาสวัดตลิ่งชัน
รายละเอียด


พระมหาวิฑูร ธมฺมโชโต ป.ธ.๘
เจ้าคณะอำเภอพระสมุทรเจดีย์
เจ้าอาวาสวัดใหญ่
รายละเอียด


พระมหามนพ กิตฺติมโน ป.ธ.๘
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี
วัดหนองหอย
รายละเอียด


พระมหาเนตร ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๘
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหารุ่งอโนทัย กลฺยาโณ ป.ธ.๘
เจ้าคณะตำบลจรเข้สามพัน
เจ้าอาวาสวัดเทพคีรีวงศ์
รายละเอียด


พระมหาสาคร กุลวฑฺฒโน ป.ธ.๘
วัดมงคลชัยพัฒนา
รายละเอียด


พระมหาสมหมาย ธมฺมเสวี ป.ธ.๘
เจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีบุรีรตนาราม
รายละเอียด


พระมหาไพบูลย์ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๘
เจ้าคณะตำบลสามโคก
เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย
รายละเอียด


พระมหาสมัย อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๘
เจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสมัคร มหาวีโร ป.ธ.๘
เจ้าคณะเขตบางซื่อ
เจ้าอาวาสวัดบางโพโอมาวาส
รายละเอียด


พระมหาสมเกียรติ รวิวณฺโณ ป.ธ.๘
วัดเทียนถวาย
รายละเอียด


พระมหาประมาณ สิทฺธิเมธี ป.ธ.๘
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๔
รองเจ้าคณะอำเภอตากฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook