พระสงฆ์ ต่างประเทศ - พระสังฆาธิการ

ต่างประเทศ


พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์
(สมประสงค์ ปญฺญาวชิโร)
เจ้าอาวาสวัดพุทธารามฮ่องกง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูจารุธรรมาภรณ์
(นุกูล จารุวณฺโณ)
เจ้าคณะอำเภอเซะห์
เจ้าอาวาสวัดธรรมศิริวราราม
รายละเอียด


พระครูภาวนาธรรมวิเทศ
(ชาญ จนฺทวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดสันติวงศาราม
รายละเอียด


พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ
(หาญชัย อาสภกนฺโต)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนิวเจอซี่
รายละเอียด


พระครูศรีธีรวิเทศ
(สายรุ้ง ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปารีส
รายละเอียด


พระครูภาวนาวรสิทธิ
(พงษ์สุธี อุตฺตมวํโส)
ประธานสงฆ์วัดสยามมินทร์มังคลาราม
รายละเอียด


พระครูศรีภาวนาวิเทศ
(บุญชู ฐิตปุญฺโญ ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธัมมาราม
รายละเอียด


พระครูภาวนาปัญญาวัฒน์
(เสมอ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดปัญญาธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูศรีพัฒนวีราภรณ์
(ปราโมทย์ มหาวิริโย ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดพระราชวังกบิลพัสดุ์
รายละเอียด


พระครูศรีภัทรวิเทศ
(ธนภัทร์ ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหารนานาชาติมิดเวสต์
รายละเอียด


พระครูโสภณศาสนวิเทศ
(เจริญ สุขวฑฺฒโน)
เจ้าอาวาสวัดพุทธมงคลนิมิต
รายละเอียด


พระครูสิริพุทธวิเทศ
(สมบูรณ์ ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดมหามุนี
รายละเอียด


พระครูวิเทศญาณวิมล
(ประมวล ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดพุทธวิปัสสนา
รายละเอียด


พระครูปริยัติธรรมวิเทศ
(พัน สุภาจาโร ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดไทยนาลันทา
รายละเอียด


พระครูปริยัติโพธิวิเทศ
(คมสรณ์ คุตฺตธมฺโม ป.ธ.๔ ,ดร.)
เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูสุนทรธรรมสาธิต
(ถาวร ถาวรธมฺโม)
ประธานสงฆ์วัดชาวพุทธ
รายละเอียด


พระครูศรีคัมภีรวิเทศ
(สาญัณ มหาคมฺภีโร ป.ธ.๖)
วัดพุทธสามัคคี
รายละเอียด


พระครูอุทัยรัชวิเทศ
(ชุมพล ชุตพโล ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำญี่ปุ่น
รายละเอียด


พระครูสิริธรรมวิเทศ
(สมยศ จนฺทูปโม ป.ธ.๕)
เจ้้าอาวาสวัดพุทธาราม
รายละเอียด


พระครูปิยธรรมวิเทศ
(ปสัณห์ ปิยธมฺโม ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาชนก
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook