พระสงฆ์ จังหวัดจันทบุรี - พระสังฆาธิการ

จังหวัดจันทบุรี


พระครูประดิษฐ์ศาสนการ
(จำนง)
เจ้าคณะตำบลพลวง
วัดทุ่งตาอิน
รายละเอียด


พระครูสถิตธรรมานุวัตร
(สำราญ)
เจ้าคณะตำบลทับไทร
วัดทับไทร
รายละเอียด


พระครูจันทวชิราภรณ์
(วิเชียร)
เจ้าคณะตำบลบ่อ
วัดซึ้งล่าง
รายละเอียด


พระครูบูรพาวีราภรณ์
(สุนทร)
เจ้าคณะตำบลโป่งน้ำร้อน เขต ๑
วัดพังงอน
รายละเอียด


พระครูสุทธิตารกาภิรักษ์
(ณัฐดนัย)
เจ้าคณะอำเภอสอยดาว
วัดสุทธิวารี
รายละเอียด


พระครูพิพิธกิจจานุการ
(นิพนธ์)
เจ้าคณะตำบลวันยาว - ซึ้ง
วัดวันยาวล่าง
รายละเอียด


พระครูรังสรรค์วิหารคุณ
(ประทีป ปญฺญาโภ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกวียนหัก - บางชัน
เจ้าอาวาสวัดบางชัน
รายละเอียด


พระครูบวรสิริทัต
(สมพงษ์)
เจ้าคณะตำบลคมบาง
วัดห้องคูหา
รายละเอียด


พระครูวิบูลจันทโชติ
(ประทีป)
เจ้าคณะตำบลสนามไชย
วัดสนามไชย
รายละเอียด


พระครูโสภณวุฒิกร
(วิชา)
เจ้าคณะตำบลท่าใหม่
วัดบุญญวาสวิหาร
รายละเอียด


พระครูไพศาลบุญวัฒน์
(จรินทร์)
เจ้าคณะอำเภอโป่งน้ำร้อน
วัดป่าเทพนิมิต
รายละเอียด


พระครูสุวิมลกิจโกศล
(จุย)
เจ้าคณะตำบลช้างข้าม
วัดหนองไทร
รายละเอียด


พระครูวิโรจน์อินทคุณ
(เอกชัย)
เจ้าคณะตำบลพลิ้ว - หนองชิ่ม
วัดใหญ่พลิ้ว
รายละเอียด


พระครูประภัศร์ธรรมานุยุต
(ฉลวย)
เจ้าคณะตำบลพวา
วัดวังไม้แดง
รายละเอียด


พระครูสาราภินันท์
(ไก่)
เจ้าคณะตำบลตรอกนอง
วัดตะปอนใหญ่
รายละเอียด


พระครูกัลยาณคุณาธาร
(เชน)
เจ้าคณะตำบลท่าหลวง - อ่างคีรี
วัดบางจะอ้าย
รายละเอียด


พระครูพิศาลบุญญาภิวัฒน์
(บุญเลิศ)
เจ้าคณะตำบลคลองนารายณ์
วัดพลับพลา
รายละเอียด


พระครูไพศาลปิยธรรม
เจ้าคณะตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
วัดถนนมะม่วง
รายละเอียด


พระครูสุวรรณธีรคุณ
(สุรศักดิ์)
เจ้าคณะตำบลคลองใหญ่
วัดมหาคงคาราม
รายละเอียด


พระครูสุภัทรโพธิกิจ
(ยงยุทธ)
เจ้าคณะตำบลโขมง - รำพัน
วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook