พระสงฆ์ จังหวัดจันทบุรี - พระสังฆาธิการ

จังหวัดจันทบุรี


พระครูกันตรัตนาภรณ์
เจ้าคณะอำเภอท่าใหม่ (ธ)
เจ้าคณะตำบลเขาบายศรี (ธ)
วัดเขาตานก
รายละเอียด


พระครูปภัสสรสุทธิธรรม
เจ้าคณะอำเภอขลุง (ธ)
วัดกลางเก่า
รายละเอียด


พระครูวิศาลศาสนกิจ
(สนิท)
เจ้าคณะตำบลสองพี่น้อง (ธ)
วัดป่าคีรีเขต
รายละเอียด


พระครูวิบูลธรรมานุศาสน์
เจ้าคณะตำบลบางกะจะ (ธ)
วัดวิเวการาม
รายละเอียด


พระครูศาสนกิจโกวิท
(สีธรณ์)
เจ้าคณะตำบลซึ้ง (ธ)
วัดมณีคีรีวงก์
รายละเอียด


พระครูอาทรกิตติคุณ
(อ๋วน กิตฺติคฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดสระบาป
รายละเอียด


พระมหาเรืองเดช จนฺทวณฺโณ ป.ธ.๖
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
วัดสุทธิวารี
รายละเอียด


พระมหาสุรศักดิ์ กตปญฺโญ ป.ธ.๖
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอสอยดาว
วัดสุทธิวารี
รายละเอียด


พระมหาชนก เขมกาโม ป.ธ.๕
เจ้าคณะอำเภอแก่งหางแมว
เจ้าคณะตำบลทุ่งเบญจา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีเมือง
รายละเอียด


พระครูปลัด ไพบูลย์ สนฺตจิตฺโต
เจ้าคณะตำบลปัถวี
เจ้าอาวาสวัดจันทร์แสงศรี
รายละเอียด


พระครูปลัด ประสิทธิ์ สิริจนฺโท
เจ้าคณะตำบลเขาแก้ว เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดตาเลียวนอก
รายละเอียด


พระครูปลัด พิทักษ์ ปภาโส
เจ้าอาวาสวัดซับยี่หร่า
รายละเอียด


พระมหาอดิศักดิ์ เตชปญฺโญ ป.ธ.๔
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอขลุง
วัดสวนมะม่วง
รายละเอียด


พระปลัด พร้อม ถาวโร
เจ้าคณะตำบลทุ่งขนาน
วัดน้ำซับตาพุด
รายละเอียด


พระปลัด เวชยันต์ ฐิตสทฺโธ
วัดพลับ
รายละเอียด


พระปลัด นคร ชยธมฺโม
เจ้าคณะตำบลทับช้าง
วัดปะตงวนาราม
รายละเอียด


พระปลัด สหโชติ มานิโต
เจ้าคณะตำบลหนองตาคง
วัดคลองบอน
รายละเอียด


พระปลัด สุพัฒน์ สุภทฺโท
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอนายายอาม
เจ้าคณะตำบลวังโตนด
วัดวังหิน
รายละเอียด


พระปลัด สาย ปญฺญากโร
เจ้าคณะตำบลเทพนิมิต
วัดบึงชนัง
รายละเอียด


พระปลัด สมพงษ์ ฐานจารี
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่
วัดแพร่งขาหยั่ง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook