พระสงฆ์ ภาค๑๓ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๓


พระครูสุธรรมวัฒโนดม
(นิพล)
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม
รายละเอียด


พระครูวรธรรมจารี
(เยี่ยม)
เจ้าอาวาสวัดแก่งน้อย
รายละเอียด


พระครูธัชลักข์บริหาร
(อาทร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดแสนตุ้ง
รายละเอียด


พระครูสิทธิธรรมทัต
(สุทิน)
เจ้าอาวาสวัดใหม่โพธาราม
รายละเอียด


พระครูบูรพาทีปานุรักษ์
(อำนวย)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระครูสุทธิปัญญานิวิฐ
(เย็น)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาวัน
รายละเอียด


พระครูสุนทรธรรมรุจิ
(ประจวบ)
เจ้าอาวาสวัดทับทิมสยาม
รายละเอียด


พระครูสังวรพิมลกิจ
(สมสิทธิ์)
เจ้าอาวาสวัดคลองขุด
รายละเอียด


พระครูโสภณกิจจานุวัตร
(วงศ์)
เจ้าคณะตำบลนายายอาม เขต ๑
วัดโพธิ์ลังกา
รายละเอียด


พระครูโกวิทสุตธรรม
เจ้าอาวาสวัดกลาง
รายละเอียด


พระครูวิมลธรรมพิทักษ์
(อำนวย ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลตะกาดเง้า
วัดหนองคัน
รายละเอียด


พระครูปริยัติธรรมานุสิฐ
(บำเพ็ญ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอเขาคิชฌกูฏ
วัดใหม่
รายละเอียด


พระครูสันตจิตตาภิรักษ์
รองเจ้าคณะอำเภอโป่งน้ำร้อน
วัดมหาคงคาราม
รายละเอียด


พระครูสุนทรธรรมุเทศ
(พีระ)
เจ้าคณะตำบลมะขาม
วัดมะขาม
รายละเอียด


พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม
(มนัส)
เจ้าคณะตำบลตลาด
วัดโพธิ์ทอง
รายละเอียด


พระครูประโชติธรรมรัต
เจ้าคณะตำบลบ่อพุ
วัดพุทธคยาราม
รายละเอียด


พระครูสุวิมลคีรีรักษ์
(วิม)
เจ้าคณะตำบลขุนซ่อง เขต ๑
วัดขุนซ่อง
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิ์ธีระธรรม
(วีระ)
เจ้าคณะตำบลวังใหม่
วัดหนองสีงา
รายละเอียด


พระครูพิพิธพัฒนการ
(ชัยพิพัฒน์)
เจ้าคณะตำบลตะเคียนทอง - จันทเขลม
วัดท่าอุดม
รายละเอียด


พระครูพิศิษฏ์ชัยวัฒน์
(สัญชัย)
เจ้าคณะตำบลฉมัน
วัดพญาล่าง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook