พระสงฆ์ ภาค๑๓ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๓


พระครูวิมลญาณปะสุต
(พรหมบุตร)
เจ้าคณะตำบลทรายขาว
วัดสำโรง
รายละเอียด


พระครูพิศาลธรรมานุศาสน์
(อนันต์)
รองเจ้าคณะอำเภอสอยดาว
วัดทับช้าง
รายละเอียด


พระครูประดิษฐ์ศาสนการ
(จำนง)
เจ้าคณะตำบลพลวง
วัดทุ่งตาอิน
รายละเอียด


พระครูสถิตธรรมานุวัตร
(สำราญ)
เจ้าคณะตำบลทับไทร
วัดทับไทร
รายละเอียด


พระครูจันทวชิราภรณ์
(วิเชียร)
เจ้าคณะตำบลบ่อ
วัดซึ้งล่าง
รายละเอียด


พระครูบูรพาวีราภรณ์
(สุนทร)
เจ้าคณะตำบลโป่งน้ำร้อน เขต ๑
วัดพังงอน
รายละเอียด


พระครูพิพิธกิจจานุการ
(นิพนธ์)
เจ้าคณะตำบลวันยาว - ซึ้ง
วัดวันยาวล่าง
รายละเอียด


พระครูบวรสิริทัต
(สมพงษ์)
เจ้าคณะตำบลคมบาง
วัดห้องคูหา
รายละเอียด


พระครูวิบูลจันทโชติ
(ประทีป)
เจ้าคณะตำบลสนามไชย
วัดสนามไชย
รายละเอียด


พระครูสุวิมลกิจโกศล
(จุย)
เจ้าคณะตำบลช้างข้าม
วัดหนองไทร
รายละเอียด


พระครูวิโรจน์อินทคุณ
(เอกชัย)
เจ้าคณะตำบลพลิ้ว - หนองชิ่ม
วัดใหญ่พลิ้ว
รายละเอียด


พระครูสาราภินันท์
(ไก่)
เจ้าคณะตำบลตรอกนอง
วัดตะปอนใหญ่
รายละเอียด


พระครูกัลยาณคุณาธาร
(เชน)
เจ้าคณะตำบลท่าหลวง - อ่างคีรี
วัดบางจะอ้าย
รายละเอียด


พระครูพิศาลบุญญาภิวัฒน์
(บุญเลิศ)
เจ้าคณะตำบลคลองนารายณ์
วัดพลับพลา
รายละเอียด


พระครูไพศาลปิยธรรม
เจ้าคณะตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
วัดถนนมะม่วง
รายละเอียด


พระครูพิศาลธรรมวาที
เจ้าคณะอำเภอแหลมงอบ
เจ้าอาวาสวัดบางปิดบน
รายละเอียด


พระครูวิธานธรรมสุนทร
(บังเอิญ)
เจ้าคณะตำบลแสนตุ้ง
วัดวงษ์พัฒนา
รายละเอียด


พระครูประกาศกิตติธรรม
(นพพร)
วัดคลองขวาง
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิ์บวรกิจ
(พัด)
รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเขาสมิง
รองเจ้าคณะอำเภอเขาสมิง
วัดท่ากระท้อน
รายละเอียด


พระครูพิทักษ์บุรเขต
(ช้อย)
รักษาการเจ้าคณะอำเภอคลองใหญ่
เจ้าคณะตำบลคลองใหญ่
วัดคลองมะนาว
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook