พระสงฆ์ ภาค๑๓ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๓


พระครูประภัศร์โพธิคุณ
(รัตน์)
เจ้าคณะตำบลหนองบัว เขต ๒
วัดป่าหวาย
รายละเอียด


พระครูพินิตกิจจานุกูล
(เบ๊)
เจ้าคณะตำบลตะปอน - ขลุง
วัดวันยาวบน
รายละเอียด


พระครูศีลานุโลมคุณ
(ปฐม กิตฺติภทฺโท)
เจ้าคณะตำบลหนองใหญ่
เจ้าอาวาสวัดเนินสี่
รายละเอียด


พระครูปัญญาวรวัฒน์
(เลื่อน)
เจ้าคณะตำบลมาบตาพุด
วัดห้วยโป่ง
รายละเอียด


พระครูรังสรรค์พัฒนาทร
เจ้าคณะตำบลปะตง
เจ้าอาวาสวัดพิกุลรังสรรค์
รายละเอียด


พระครูวิกรมศาสนกิจ
(เจตจำนงค์ จิรธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลห้วยใหญ่
เจ้าอาวาสวัดมาบฟักทอง
รายละเอียด


พระครูวิจิตรกิจจากร
(สมวงษ์)
เจ้าคณะตำบลโคกเพลาะ
เจ้าอาวาสวัดเนินสังข์สฤษฎาราม
รายละเอียด


พระครูประภาตสีลาภรณ์
(จิตรเทพ ญาณสีโล)
เจ้าคณะตำบลสามพี่น้อง
เจ้าอาวาสวัดวังอีแอ่น
รายละเอียด


พระครูปัญญาจันทโชติ
(สุชาติ โชติปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลเกาะขวาง
วัดอ่างหิน
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์ปทุมาภรณ์
(สมใจ ชินปุตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคลองขุด
เจ้าอาวาสวัดหนองบัว
รายละเอียด


พระครูสุเมธจริยาลังการ
(ประมวล)
เจ้าคณะตำบลเกาะช้าง
เจ้าอาวาสวัดคลองสน
รายละเอียด


พระครูจารุเขมากร
(ถาวร ถาวโร)
เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว
รายละเอียด


พระครูพิสุทธิ์จันโทภาส
(ประภาส ปภาโส)
เจ้าคณะตำบลขุนซ่อง เขต ๒
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทคุณาราม
รายละเอียด


พระครูประทีปวรวัฒน์
(บุญศรี)
เจ้าคณะตำบลไร่หลักทอง
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วคลองหลวง
รายละเอียด


พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์
(ผจญ)
เจ้าคณะตำบลหัวถนน
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์
รายละเอียด


พระครูธรรมรังษีวิสุทธิ์
(อัมพร)
เจ้าคณะตำบลโป่ง
เจ้าอาวาสวัดนพทองดีศรีพฤฒาราม (วัดโป่ง)
รายละเอียด


พระครูเกษมอรรถากร
(วิรัต)
เจ้าคณะตำบลวังหว้า
วัดวังหว้า
รายละเอียด


พระครูภาวนาปัจจันตเขต
(เสรี)
เจ้าคณะตำบลวังตะเคียน
วัดธรรมาภิมุข
รายละเอียด


พระครูสุทธิธรรมสมาจาร
(จำเนียร)
เจ้าอาวาสวัดเก่าโบราณ
รายละเอียด


พระครูธรรมปรีชากร
(ธีระเวทย์ ปุญญฺมโน)
เจ้าอาวาสวัดแหลมทอง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook