พระสงฆ์ ภาค๑๓ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๓


พระครูไพบูลย์วุฒิกร
(ธานี)
เจ้าคณะตำบลสำนักท้อน
เจ้าอาวาสวัดคลองทราย
รายละเอียด


พระครูพุทธบทบริบาล
(สมคิด)
เจ้าคณะตำบลคลองพลู
เจ้าอาวาสวัดพลวง
รายละเอียด


พระครูวิสิฐพัฒนาทร
(ประสิทธิ์)
เจ้าอาวาสวัดแหลมฉบัง
รายละเอียด


พระครูถาวรธรรมวิสิฐ
(วิศิษฐ์)
เจ้าอาวาสวัดดอนดำรงธรรม
รายละเอียด


พระครูวิมลธรรมสถิต
(โสน)
เจ้าคณะตำบลคลองกิ่ว
เจ้าอาวาสวัดหนองชันจันทนาราม
รายละเอียด


พระครูพิศิษฏ์ประชานุกูล
(วิชาญ อธิปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์เขมากร
(เกษม)
เจ้าอาวาสวัดช่องมะเฟือง
รายละเอียด


พระครูวิกรมวรกิจ
(ผัด)
เจ้าอาวาสวัดปกรณ์ธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูเกษมสีลาภิวัฒน์
(นิคม)
เจ้าอาวาสวัดจอมพลเจ้าพระยา
รายละเอียด


พระครูวิกรมสาธุกิจ
(เกษม)
เจ้าคณะตำบลหนองบัว
เจ้าอาวาสวัดปลายคลอง
รายละเอียด


พระครูปฏิภาณธรรมภาณี
(ถนอม)
เจ้าอาวาสวัดนางซา
รายละเอียด


พระครูพิลาสปัญญาภรณ์
(สมาน)
เจ้าอาวาสวัดทรัพย์จันทร์
รายละเอียด


พระครูสุตสิกขากร
(บุญรอด ติกฺขปญฺโญ ป.ธ.๔)
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลทุ่งเบญจา
เจ้าอาวาสวัดทุ่งเบญจา
รายละเอียด


พระครูชลธารคุณากร
(ปฏิพล)
เจ้าอาวาสวัดกำแพง
รายละเอียด


พระครูสุนทรธรรมวินิจ
(มนิด)
เจ้าคณะตำบลเขาคันทรง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดระเวิงรังสรรค์
รายละเอียด


พระครูโอภาสสิริวงศ์
(สมพงษ์)
เจ้าอาวาสวัดหนองข่า
รายละเอียด


พระครูไพศาลสันติธรรม
(วิชาญ)
เจ้าอาวาสวัดห้วยปราบ
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิพรหมจรรย์
(ณรงค์)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เรืองสุข
รายละเอียด


พระครูสันติธรรมารักษ์
(ทองหล่อ)
เจ้าอาวาสวัดพังราด
รายละเอียด


พระครูบวรสาธุกิจ
(ประเสริฐ)
เจ้าอาวาสวัดศรีวโนภาส
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook