พระสงฆ์ ภาค๑๕ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๕


พระสมุทรธรรมคณี
(จำลอง อาสโภ ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
เจ้าอาวาสวัดกลางเหนือ
รายละเอียด


พระวชิรธรรมคณี
(ผ่อง สุวีโร ป.ธ.๕)
เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
เจ้าอาวาสวัดหนองจอก
รายละเอียด


พระมงคลธรรมาภรณ์
(ถาวร สุธมฺโม ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี (ธ)
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลชัยสิทธิ์
(เขียน สิริมงฺคโล ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอโพธาราม กิตติมศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์
รายละเอียด


พระปิฎกโกศล
(ปราโมทย์ ปโมทิโต ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
รายละเอียด


พระภาวนาวิหารกิจ วิ.
(ทองย้อย สญฺญโม)
เจ้าอาวาสวัดเขาวัง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาสิทธิการ
(เยื้อน กลฺยาณธโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
รายละเอียด


พระวิสุทธิวรกิจ
(เสน่ห์ ธมฺมรํสี)
เจ้าอาวาสวัดคงคารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระสมุทรวชิรโสภณ
(โสภณ ธมฺมโสภโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
รายละเอียด


พระปิยทัสสี
(วิษณุ ปิยธโน)
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม
รายละเอียด


พระพิพิธพัชโรดม
(อำนวย อินฺทวณฺโณ)
รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
เจ้าอาวาสวัดพระรูป
รายละเอียด


พระพิศาลสิทธิคุณ
(ไพโรจน์ ปภสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลทับใต้
เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล
รายละเอียด


พระครูวัชรสุวรรณาทร
(ลูกชุบ ธมฺมโชโต)
เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี
เจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูฌานวัชราภรณ์
(ห่วย จกฺกวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชะอำ
เจ้าอาวาสวัดห้วยทรายใต้
รายละเอียด


พระครูประภัศร์วรพินิจ
(ศิวกร พุทฺธสโร)
เจ้าคณะอำเภออัมพวา
เจ้าอาวาสวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
รายละเอียด


พระครูจริยาธรรมานุรักษ์
(วัลลภ จริยธฺมโม)
เจ้าคณะอำเภอสวนผึ้ง
เจ้าอาวาสวัดหนองหมี
รายละเอียด


พระครูอาทรคีรีรักษ์
(ประทุม ฉนฺทปาโล)
เจ้าคณะอำเภอปราณบุรี
เจ้าอาวาสวัดเขาน้อย
รายละเอียด


พระครูวิสุทธานันทคุณ
(สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร ป.ธ.๓ ,ดร.)
เจ้าคณะอำเภอโพธาราม
เจ้าอาวาสวัดเขาช่องพราน
รายละเอียด


พระครูศรีธรรมรัตน์
(ชำนาญ รตนธมฺโม ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลไร่ส้ม
เจ้าอาวาสวัดไร่ดอน
รายละเอียด


พระมหาปราโมทย์ วิริยธมฺโม ป.ธ.๙
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางสะพานน้อย
วัดดอนมะกอก
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook