พระสงฆ์ ภาค๑๕ - พระสังฆาธิการ

ภาค๑๕


พระครูพิศาลจริยานุกิจ
(พรชัย ฐิตสาโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลเจดีย์หัก - โคกหม้อ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดช่องลม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูสมุทรวชิราภรณ์
(ปฐมชัย ปชฺโชโต)
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
เจ้าคณะตำบลแม่กลอง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูถิรบุญญาภรณ์
(ถาวร)
เจ้าอาวาสวัดโคกบำรุงราษฎร์
รายละเอียด


พระครูพัฒนวิสิทธิ์
(สมชาย)
เจ้าคณะตำบลบ่อกระดาน
เจ้าอาวาสวัดสุขวราราม
รายละเอียด


พระครูสุนทรกิตติวัฒน์
(พนมชัย ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลหนองตาแต้ม
วัดสิทธิสังฆาราม
รายละเอียด


พระครูสิริวรรณวิวัฒน์
(วรรณะ วณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลบ้านไร่
เจ้าอาวาสวัดหลักหกรัตนาราม
รายละเอียด


พระครูโกศลวัชรธรรม
(จิตติพร)
วัดทองนพคุณ
รายละเอียด


พระครูศรีปทุมาภรณ์
(นพพร ป.ธ.๖)
เลขานุการเจ้าคณะตำบลบ้านไร่
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบัวงาม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูสมุทรวชิรานุวัตร
(ธนัญชัย อริญฺชโย)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูอมรวิสุทธาภรณ์
(มงคล สิริธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลท่านัด
เจ้าอาวาสวัดอมรญาติสมาคม
รายละเอียด


พระครูญาณสิทธิโสภณ
(น่วม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาสมณารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูนครเขมกิจ
(เทียน ญาณสมฺปญฺโณ)
เจ้าคณะตำบลนครชุมน์- บ้านม่วง
เจ้าอาวาสวัดนครชุมน์
รายละเอียด


พระครูสุจิตธรรมาภิวัฒน์
(นภดล)
เจ้าอาวาสวัดห้วยต้นห้าง
รายละเอียด


พระครูวัชรธรรมโสภิต
(ชุบ สุปภาวโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่ายาง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระครูวัชรธรรมคุณ
(วิเชียร กลฺยาณธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธา
รายละเอียด


พระครูอุทัยบุญวัชร์
(บุญยิ่ง จิราภิปุญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดอุทัยโพธาราม
รายละเอียด


พระครูวัชรกิจโกศล
(เพิ่มศักดิ์ โชติญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดหนองเตียน
รายละเอียด


พระครูสถิตกมลธรรม
(กมล รวิวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดปากง่าม
รายละเอียด


พระครูวิบูลวัชรกิจ
(จุด สุขิโต)
เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าปล้อง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดพุพลู
รายละเอียด


พระครูวิธานกิจจาภิรม
(นุกูล อนาวิโล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook