พระสงฆ์ ภาค๕ - พระสังฆาธิการ

ภาค๕


พระพุทธิวงศมุนี
(บำรุง ฐานุตฺตโร ป.ธ.๗)
รองเจ้าคณะภาค ๕
เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมมหาวีรานุวัตร
(อำนวย จนฺทสโร ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๕
เจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระเทพสิทธาคม วิ.
(สาย กิตฺติปาโล)
เจ้าคณะจังหวัดตาก
เจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง
รายละเอียด


พระราชวีรากร
(วิเชียร ฐานวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตาก
เจ้าอาวาสวัดตรีรัตนาราม
รายละเอียด


พระราชธรรมคณี
(นารถ ลวณรกฺโข)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม
รายละเอียด


พระราชวิมลเมธี
(บุญโรจน์ จนฺทปญฺโญ ป.ธ.๙ ,ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
เจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชรัตนสุธี
(ขวัญรัก มหาวายาโม ป.ธ.๙ ,ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระปัญญาภิมณฑ์มุนี
(บุญมี ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก - อุตรดิตถ์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ยอดทอง
รายละเอียด


พระศรีปริยัติวิมล
(ตึ๋ง ปริธมฺโม ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระสุธรรมมุนี
(สมบูรณ์ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)
รองเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระสุเมธีธรรมภาณ
(สุพัฒน์ ชุติวฑฺฒโน ป.ธ.๗ ,ดร.)
เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย - ตาก (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสีตลาราม
รายละเอียด


พระอุดมปิฎก
(วิจารณ์ มหาปญฺโญ ป.ธ.๙ ,ดร.)
เจ้าคณะอำเภอพิชัย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระสุขวโรทัย
(จง จตฺตมโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
เจ้าอาวาสวัดสังฆาราม
รายละเอียด


พระสุธรรมญาณ
(ทองคำ กมโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
เจ้าอาวาสวัดเจดีย์คีรีวิหาร
รายละเอียด


พระประสิทธิศีลคุณ
(เวช ปภากโร)
รองเจ้าคณะจังหวัดตาก
เจ้าอาวาสวัดโคกพลู
รายละเอียด


พระวินัยสาทร
(ถวิล ถาวโร)
เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก - อุตรดิตถ์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระปัญญากรโมลี
(นิพนธ์ ปญฺญาสาโร)
เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
เจ้าอาวาสวัดท่าไม้เหนือ
รายละเอียด


พระรัตนโมลี
(ไพรินทร์ ทนฺตจิตฺโต)
รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลพัฒนพิธาน
(พิพัฒน์ คุณยุตฺโต)
เจ้าคณะอำเภอทุ่งเสลี่ยม
เจ้าอาวาสวัดพิพัฒน์มงคล
รายละเอียด


พระสุนทรสมาจาร
(สะอาด ปิยาจาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่สอด
เจ้าอาวาสวัดดอนมูล
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook