พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระครูสิริธรรมานุรักษ์
(สุพจน์)
เจ้าอาวาสวัดพระยาศิริไอยสวรรค์
รายละเอียด


พระครูปริยัตยาธาร
(ณัฐกร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดฉัตรแก้วจงกลณี
รายละเอียด


พระครูอินทสุวรรณโชติ
(ทองอยู่)
เจ้าอาวาสวัดอินทราวาส
รายละเอียด


พระครูวิชิตภารการ
(มนต์)
เจ้าอาวาสวัดทอง
รายละเอียด


พระครูปิยธรรมานุศาสก์
(บรรจง ปิยธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดสะพาน
รายละเอียด


พระครูโอภาสวรานุกิจ
(ประกาย)
เจ้าอาวาสวัดทองศาลางาม
รายละเอียด


พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์
(ณรงค์)
เจ้าอาวาสวัดกำแพง
รายละเอียด


พระครูเมธีวรานุวัตร
(สาย)
เจ้าอาวาสวัดประดู่บางจาก
รายละเอียด


พระครูประทีปธรรมรัต
(ทองแคล้ว ทีปโก)
เจ้าอาวาสวัดกำแพง
รายละเอียด


พระครูศาสนกิจโสภณ
(สวัสดิ์)
เจ้าอาวาสวัดเพลง
รายละเอียด


พระครูโกมุทสิทธิการ
(พิทักษ์ เกสโร)
เจ้าอาวาสวัดโกมุทพุทธรังสี
รายละเอียด


พระครูสุนทรธรรมวิมล
(ทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร)
เจ้าอาวาสวัดศรีนวลธรรมวิมล
รายละเอียด


พระครูวิมลอรรถวาที
(ยงยุทธ อุปคุตฺโต ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดไผ่เลี้ยง
รายละเอียด


พระครูพิมลบุญญาธร
เลขานุการเจ้าคณะเขตลาดพร้าว
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสาครสุ่นประชาสรรค์
รายละเอียด


พระครูสิริธรรมสาร
(ไชยา สิริธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูพิสุทธิ์สรคุณ
(เสนาะ วรธมฺโม)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
รายละเอียด


พระครูอนุกูลวีราภรณ์
(สมศักดิ์ มหาวีโร)
เจ้าอาวาสวัดคฤหบดี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูปัญญาวรธรรมวิเทศ
(ศักรินทร์)
วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
รายละเอียด


พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ
(อาทิตย์ อตฺถเวที ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูวุฒิธรรมโมภาส
(จรัส จกกฺวโร)
เจ้าอาวาสวัดวงษ์ลาภาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook