พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระครูอาทรศิริวงศ์
(พงษ์พัฒน์ มารชิโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
รายละเอียด


พระครูอาทรสิทธิการ
(วุทธิชัย)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะพาน
รายละเอียด


พระครูวิธานพัฒนาทร
(ปรีชา)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
รายละเอียด


พระครูอาทรกิจจานุกิจ
(อภิเศก สีลเตโช)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกุนนทีรุทธาราม
รายละเอียด


พระครูวิหารกิจจาทร
(ธนเดช)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า
รายละเอียด


พระครูสถิตธรรมานุศาสก์
(เสถียร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแป้นทองโสภาราม
รายละเอียด


พระครูสถิตวิสุทธิธรรม
(ติ๊บ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธาราม
รายละเอียด


พระครูภาวนาสารบัณฑิต
(เมธา จนฺทสาโร ป.ธ.๔ ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรวกสุทธาราม
รายละเอียด


พระครูวิจัยภัทรบัณฑิต
(ลี ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนายโรง
รายละเอียด


พระมหามนู เมธิโก ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์
รายละเอียด


พระมหาระพิน รตนญาโณ ป.ธ.๖
เจ้าอาวาสวัดมงคลวราราม
รายละเอียด


พระมหาพิธภัณฑ์ สีลภณฺโฑ ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาธรรมจริยา ธมฺมจริโย ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาศิริวัฒน์ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๖
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาแสน จนฺทิโม ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาเทอดไทย กิตฺติเมธี ป.ธ.๖
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดลครทำ
รายละเอียด


พระมหาพิษณุ สญฺญเมโธ ป.ธ.๖
เลขานุการเจ้าคณะเขตคลองสาน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสมพร วรวณฺโณ ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระมหาอภิลักษณ์ อนาลโย ป.ธ.๖
เลขานุการเจ้าคณะเขตบางพลัด
วัดเทพากร
รายละเอียด


พระมหาวสุพัศย์ ปิยสีโล ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook