พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระครูปลัด ชวลิต จนฺทวํโส ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด สุจินต์ ธมฺมจิณฺโณ
วัดราชผาติการาม วรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด บัลลังก์ จิตฺตปญฺโญ
รายละเอียด


พระครูปลัด โกมินทร์ สิริวฑฺฒโน
เจ้าอาวาสวัดน้อยนพคุณ
รายละเอียด


พระครูปลัด นิคม นาควโร
เจ้าคณะแขวงลาดพร้าว
เจ้าอาวาสวัดลาดพร้าว
รายละเอียด


พระครูปลัด ถวัลย์ ขนฺติสาโร
เจ้าอาวาสวัดวิจิตรการนิมิตร
รายละเอียด


พระครูปลัด วิเชียร อตฺตทนโต
เจ้าอาวาสวัดสะแกงาม
รายละเอียด


พระครูปลัด เฉลิม อุทโย ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด สมใจ อุทโย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด นิพนธ์ เขมงฺกโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด ไชยนรินทร์ อภิชโย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด สมเดช ชุตินฺธโร ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด บำรุง ปญฺญาพโล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด อินทรา จนฺทสาโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด เฉลิมพล ฐิตพโล
วัดแก้วฟ้าจุฬามณี
รายละเอียด


พระครูปลัด โปย สุญาโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูปลัด บุรมณ์ เตชธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


พระครูวินัยธร ธฤติ วิโรจโน ป.ธ.๓
เลขานุการเจ้าคณะเขตทุ่งครุ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชวรินทร์
รายละเอียด


พระครูวินัยธร บุญทิพย์ ปุญฺญทตฺโต ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook