พระสงฆ์ กรุงเทพมหานคร - พระสังฆาธิการ

กรุงเทพมหานคร


พระครูโสภณกิจจานุกิจ
(เฉลิมพล ฐิตพโล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี
รายละเอียด


พระครูสุทธิการโกศล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดิสหงษาราม
รายละเอียด


พระครูวิสิฐกิจจานุกิจ
(เทพดรุณ ฐานเทโว)
เจ้าอาวาสวัดวรจรรยาวาส
รายละเอียด


พระครูอาทรกุศลกิจ
(ทองคำ อินฺทโชโต)
เลขานุการเจ้าคณะแขวงสายไหม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโคกจ้าหล่า
รายละเอียด


พระครูวิธานวรานุกูล
(ศักดิ์สิทธิ์ ถาวรคุโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลำกะดาน
รายละเอียด


พระครูวิบูลบุญเขต
(ทรงวิทย์)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลานบุญ
รายละเอียด


พระครูโกศลปริยัตยานุกิจ
(ธฤติ วิโรจโน ป.ธ.๓)
เลขานุการเจ้าคณะเขตทุ่งครุ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชวรินทร์
รายละเอียด


พระครูปริยัติประภัสสร
(สมบูรณ์ ปภสฺสโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสิงห์
รายละเอียด


พระครูโสภณธรรมโชติ
(สัมพันธ์ โชติวโร ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดวงแข
รายละเอียด


พระมหามนู เมธิโก ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์
รายละเอียด


พระมหาระพิน รตนญาโณ ป.ธ.๖
เจ้าอาวาสวัดมงคลวราราม
รายละเอียด


พระมหาพิธภัณฑ์ สีลภณฺโฑ ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาธรรมจริยา ธมฺมจริโย ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาศิริวัฒน์ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๖
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาแสน จนฺทิโม ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาเทอดไทย กิตฺติเมธี ป.ธ.๖
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดลครทำ
รายละเอียด


พระมหาพิษณุ สญฺญเมโธ ป.ธ.๖
เลขานุการเจ้าคณะเขตคลองสาน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสมพร วรวณฺโณ ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระมหาอภิลักษณ์ อนาลโย ป.ธ.๖
วัดเทพากร
รายละเอียด


พระมหาพิพัฒน์ วิวฑฺฒโน ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook