วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร - พระสังฆาธิการ

วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร


      วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระครูไชยพฤกษธิกามหามุนี         เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลา
  พระครูธรรมธาดาโกศล (สง)         เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลา
  พระธรรมธาดาโกศล (เกตุ)         เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลา
  พระธรรมธาดาโกศล (พ่วง)         เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลา
  พระนันทวิริยะ (โพธิ์ ติสฺสทสฺโส)   ๒๔๔๔       เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลา
  พระธรรมทานาจารย์ (อิ่ม ยโสธโร)   ๒๔๗๑       เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลา
  พระราชมงคลมุนี (คอน สุทฺธิญาโณ ป.ธ.๖)   ๒๕๑๖       เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร
-   พระราชสุรวาที (ณรงค์ ปภสฺสรวํโส ป.ธ.๔)   ๒๕๔๔   -   ๒๕๔๖   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร
-   พระมหาธวัช โพธิเสวี ป.ธ.๘   ๒๕๔๖       ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร
-   พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต ป.ธ.๕)   ๒๕๔๖       ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร
  พระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๗ ,ดร.)   ๒๕๕๐       เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook