วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร - พระสังฆาธิการ

วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร


      วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
สถานะ
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๑
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๘


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระญาณสังวร (ด้วง)   ๒๓๗๑   -   ๒๓๗๒   เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
  พระญาณสังวร (ด้วง)   ๒๓๗๕   -   ๒๓๗๕   เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (จี่ อินฺทสโร ป.ธ.๙)   ๒๓๗๕   -   ๒๔๑๖   เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
  พระครูสังวราทิคุณ (ชู)   ๒๔๓๒   -   ๒๔๓๕   เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
-   พระครูสาราณียคุณ (บุญ)   ๒๔๓๕   -   ๒๔๓๖   รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
  พระสาสนานุรักษ์ (ทิม รตนโชโต)   ๒๔๓๖   -   ๒๔๔๑   เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
  พระธรรมเจดีย์ (แก้ว มณีรตโน ป.ธ.๔)   ๒๔๔๓   -   ๒๔๔๘   เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
๑๐   พระปรากรมมุนี (เปลี่ยน)   ๒๔๔๘   -   ๒๔๕๔   เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
๑๑   พระธรรมไตรโลกาจารย์ (อยู่ อุตฺตรภทฺโท ป.ธ.๘)   ๒๔๕๔   -   ๒๔๗๖   เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
๑๒   พระธรรมปหังษนาจารย์ (เชื้อ จนฺทโชติ ป.ธ.๔)   ๒๔๗๘   -   ๒๕๐๐   เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
๑๓   พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน ป.ธ.๕)   ๒๕๐๑   -   ๒๕๔๘   เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
-   พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙ ,ศ.ดร.)   ๒๕๔๘       ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
๑๔   พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙ ,ศ.ดร.)   ๒๕๔๘       เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook