วัดพลมานีย์ - พระสังฆาธิการ

วัดพลมานีย์


      วัดพลมานีย์ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๒
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระอาจารย์แหยม   ๒๔๖๒   -   ๒๔๖๖   เจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
  พระอธิการอินทร์ กุมาโร   ๒๔๖๖   -   ๒๔๘๑   เจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
  พระอธิการยศ เขมโร   ๒๔๘๑   -   ๒๔๙๖   เจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
-   พระครูวิมลชินวัตร (ทองใบ ทิพพวโส)   ๒๔๙๖       ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
  พระครูวิมลชินวัตร (ทองใบ ทิพพวโส)   ๒๔๙๗   -   ๒๕๑๙   เจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
  พระอธิการพวง พลธมฺโม   ๒๕๑๙   -   ๒๕๒๘   เจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
  พระครูถาวรจิตตาภิรักษ์ (พัว ถิรถิโต)   ๒๕๒๘   -   ๒๕๓๗   เจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
  พระครูวิมลประภากร (สมาน ปภากโร)   ๒๕๓๗   -   ๒๕๔๖   เจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
-   พระครูเกษมสุทธิคุณ (สุขสันต์ สนฺตจิตฺโต ,ดร.)   ๒๕๔๖       รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
  พระครูเกษมสุทธิคุณ (สุขสันต์ สนฺตจิตฺโต ,ดร.)   ๒๕๔๖       เจ้าอาวาสวัดพลมานีย์

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook