วัดราชคฤห์ วรวิหาร - พระสังฆาธิการ

วัดราชคฤห์ วรวิหาร


      วัดราชคฤห์ วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๐


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระอริยธัช (สัน)         เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์
  พระพิพัฒน์ธรรมคณี (ชำนาญ โชติธมฺโม ป.ธ.๕)   ๒๔๙๕   -   ๒๕๔๓   เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์วรวิหาร
-   พระธรรมสิทธินายก (เฉลิม พนฺธุรํสี ป.ธ.๕)   ๒๕๔๓   -   ๒๕๔๕   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราชคฤห์วรวิหาร
  พระเทพวิสุทธิโสภณ (เฉลา เตชวนฺโต ป.ธ.๙)   ๒๕๔๕       เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์วรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook