วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร - พระสังฆาธิการ

วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร


      วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  สมเด็จพระพนรัตน (อาจ)         เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระพนรัตน์ (ด่อน)   ๒๓๖๒  -   ๒๓๖๕   เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สน)         เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
  พระบวรวิชา (เขียน)         เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
  พระวินยานุกูลเถระ (ศรี)         เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
  พระธรรมทานาจารย์ (จุ่น)         เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
  พระวินยานุกูลเถร (เม่น พฺรหฺมสโร)    -   ๒๕๑๕   เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
  พระธรรมปิฎก (น่วม จนฺทสุวณฺโณ ป.ธ.๕)   ๒๔๕๕  -   ๒๔๖๗   เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย ป.ธ.๙)   ๒๔๖๗  -   ๒๕๐๘   เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
๑๐   พระธรรมเจดีย์ (เทียบ ธมฺมธโร ป.ธ.๓)   ๒๕๐๙  -   ๒๕๑๓   เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
-   สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.๙)   ๒๕๑๓       ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
๑๑   สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.๙)   ๒๕๑๔  -   ๒๕๕๖   เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
-   พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๖)   ๒๕๕๖       ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
๑๒   พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๖)   ๒๕๕๖  -   ๒๕๕๘   เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
๑๓   พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ)   ๒๕๕๘  -   ๒๕๖๑   เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
-   พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย ป.ธ.๗)   ๒๕๖๑       ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
๑๔   พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย ป.ธ.๗)   ๒๕๖๒       เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook