วัดหิรัญรูจี วรวิหาร - พระสังฆาธิการ

วัดหิรัญรูจี วรวิหาร


      วัดหิรัญรูจี วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๑
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๗


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระศรีธรรมเมธี (ชาดก ปิยธมฺโม ป.ธ.๙)         เจ้าอาวาสวัดหิรัญรูจีวรวิหาร
๑๐   พระปริยัติโสภณ (เจริญ ปญฺญาทีโป ป.ธ.๙)   ๒๕๑๐       เจ้าอาวาสวัดหิรัญรูจีวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook