วัดอาวุธวิกสิตาราม - พระสังฆาธิการ

วัดอาวุธวิกสิตาราม


      วัดอาวุธวิกสิตาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระเทพเมธากร (จันทร์ จนฺโท ป.ธ.๖)         เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง
  พระสิทธิสารโสภณ (สงวน โฆสโก)   ๒๔๘๓       เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม
-   พระเทพปัญญามุนี (ทองดี ฐิตายุโก)   ๒๕๓๖       ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม
  พระเทพปัญญามุนี (ทองดี ฐิตายุโก)   ๒๕๓๗       เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม
-   สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙)   ๒๕๓๙  -   ๒๕๔๒   ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง
  พระเทพปัญญามุนี (ทองดี ฐิตายุโก)   ๒๕๔๒       เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook