วัดอินทาราม วรวิหาร - พระสังฆาธิการ

วัดอินทาราม วรวิหาร


      วัดอินทาราม วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๕


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระเทพสังวรวิมล (บุญธรรม ติสฺสวํโส ป.ธ.๖)     -   ๒๕๕๑   เจ้าอาวาสวัดอินทารามวรวิหาร
  พระวิเชียรมุนี (พัน จิรวฑฺโฒ ป.ธ.๘)         เจ้าอาวาสวัดอินทาราม
  พระทักษิณคณิศร (สาย ปุญฺญคงฺโค)   ๒๔๔๘       เจ้าอาวาสวัดอินทาราม
-   พระครูสุวิมลธรรมโสภิต (กมล กมลจิตฺโต)   ๒๕๕๑       ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอินทารามวรวิหาร
  พระครูสุวิมลธรรมโสภิต (กมล กมลจิตฺโต)   ๒๕๕๒       เจ้าอาวาสวัดอินทารามวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook